Főoldal » Hírek » Tiltott kutyaviadalt szerveztek - rendőrségi videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­sé­vel, vala­mint állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség nyolc sze­mélyt, akik állat­vi­a­dal cél­já­ra kutyá­kat tenyész­tet­tek, illet­ve Nyír­egy­há­za kül­te­rü­le­tén 2020. novem­ber 28-án til­tott állat­vi­a­dalt is tartottak.

A vád­irat sze­rint a nyolc vád­lott közül töb­ben is fog­lal­koz­tak azzal, hogy állat­vi­a­dal cél­já­ra kutyá­kat tenyéssze­nek, képez­ze­nek ki és for­gal­maz­za­nak. A kutyá­kat erre a célra épí­tett, spe­ci­á­lis futó­pa­don fut­tat­ták, rövid, külö­nö­sen vas­tag, súlyos lán­con, vala­mint nagy­mé­re­tű, jelen­tős súlyú nyak­örv­vel tar­tot­ták az ebe­ket. Az álla­to­kat egyéb­ként állat­or­vos nem fel­ügyel­te, gyógy­sze­re­zé­sü­ket, azaz a dop­pin­go­lá­su­kat a vád­lot­tak végez­ték. Enge­det­len­ség ese­tén fizi­ka­i­lag bán­tal­maz­ták a tenyész­tett kutyá­kat, illet­ve tét nél­kü­li ver­se­nye­ket is szer­vez­tek a harci képes­sé­ge­ik kipró­bá­lá­sa végett. Önma­gá­ban az ilyen módon való állat­tar­tás is külö­nös szen­ve­dést oko­zott a kutyák­nak, rend­kí­vül rossz álta­lá­nos álla­pot­ban vol­tak, alul­táp­lált­sá­guk és kiszá­ra­dá­suk már alkal­mas volt arra, hogy mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást szenvedjenek.

Bár az elkö­ve­tők az ország külön­bö­ző pont­ja­in éltek, azon­ban ismer­ték egy­mást, tar­tot­ták a kap­cso­la­tot. Tud­tak arról, hogy már hosszabb ideje rend­sze­re­sen szer­vez­nek tár­sa­ik kutyák har­col­ta­tá­sá­ra állat­vi­a­da­lo­kat, eze­ken egy részük több­ször részt vett, a saját, erre a célra kikép­zett kutyá­i­val. A vád­lot­tak a kutya­vi­a­da­lok sza­bá­lya­it egy­más­sal meg­be­szél­ték, rész­le­tes írás­be­li sza­bály­za­tot dol­goz­tak ki, melyet mind­annyi­an ismer­tek. Rend­sze­re­sen vide­ót készí­tet­tek a harcoltatásról.

2020. novem­ber 28. nap­ján az elkö­ve­tők Nyír­egy­há­za kül­te­rü­le­tén, egy tanyán gyűl­tek össze, ahol egy 5x5 méter nagy­sá­gú küz­dő­te­ret ala­kí­tot­tak ki. Elő­ször két kutya har­colt egy­más­sal 20 per­cig, mely­re 100.000 forin­tos foga­dást kötöt­tek a gaz­dá­ik, azaz a győz­tes kutya gaz­dá­ja 100.000 forin­tot kapott a vesz­tes kutya gaz­dá­já­tól. A küz­de­lem­ben az egyik kutya elpusz­tult. Ugyan­ek­kor egy másik via­dalt is tar­tot­tak a vád­lot­tak, mely­nek 32. per­cé­ben a rend­őr­ség beavat­ko­zott, így az állat­vi­a­dal félbe szakadt.

Az állat­vi­a­da­lok szer­ve­zé­sé­ben és a kutyák kín­zá­sá­ban veze­tő sze­re­pet ját­szó vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, a bíró­ság egy-egy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je őket, továb­bi tár­sa­ik elzá­rás­ra és pénz­bün­te­tés­re szá­mít­hat­nak ugyan­ilyen fel­té­te­lek mellett.

A nyo­mo­zás során nagy szám­ban fog­lalt le a rend­őr­ség állat­vi­a­dal cél­já­ra kikép­zett, illet­ve a via­da­lon tény­le­ge­sen részt vevő kutyá­kat. Eze­ket a vád­lot­tak nem kap­ják vissza, ugyan­is az eljá­rás során egy részü­ket érté­ke­sí­tet­ték, míg a többi kutya elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt az ügyész­ség. Ugyan­így elkob­zás alá esnek a kutyák kikép­zé­sé­hez hasz­nált spe­ci­á­lis esz­kö­zök, illet­ve az a nagy mennyi­sé­gű gyógy­szer, fecs­ken­dő, tű is, amit a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során használtak.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A lin­ken a nyo­mo­zó ható­ság által a tet­ten­érés során készí­tett videó lát­ha­tó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tiltott-allatviadalon-utottek-rajta-a-tek