Főoldal » Hírek » Tiltott módon végezte a megfigyelést a magánnyomozó - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy magán­de­tek­tív ellen, aki nyom­kö­ve­tőt helye­zett egy nóg­rá­di férfi autójára.

A vád­irat sze­rint a magán­nyo­mo­zó­ként dol­go­zó Pest vár­me­gyei férfi 2022 tava­szán meg­bí­zást kapott arra, hogy egy balas­sa­gyar­ma­ti férfi moz­gá­sát meg­fi­gyel­je, ennek kere­té­ben a sér­tett által a mun­ka­he­lye előtt lepar­kolt sze­mély­gép­ko­csi aljá­ra egy mág­ne­ses, SIM-kártyával és akku­mu­lá­tor­ral műkö­dő jel­adót rög­zí­tett fel.

A meg­fi­gyelt férfi később az autót gumiabroncs-csere miatt szer­víz­be vitte, ahol az autó­sze­re­lő hívta fel a figyel­mét az eszközre.

A cél­sze­mély érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a jel­adó SIM-kártyájának ada­tai alap­ján beazo­no­sí­tot­ták a magánnyomozót.

A magán­nyo­mo­zó a cél­sze­mély moz­gá­si ada­ta­i­hoz jogo­su­lat­lan módon jutott hozzá, mert a magán­nyo­mo­zói tevé­keny­ség sza­bá­lya­i­ról szóló tör­vény értel­mé­ben tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, nyom­kö­ve­tő­ket, jel­adó­kat magán­de­tek­tív - hason­ló­an a magán­sze­mé­lyek­hez - nem hasz­nál­hat, nem telepíthet.

Az ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­rő fér­fit és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben, vala­mint ren­del­je el a jel­adó készü­lék és a hozzá tar­to­zó SIM-kártya elkobzását.