Főoldal » Archív » Tiltott toborzás bűntettében született jogerős ítélet

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val rész­ben egye­ző­en –szö­vet­sé­ges fegy­ve­res erőn kívü­li, fegy­ve­res össze­tű­zés­ben részt­ve­vő szer­ve­zet­be belé­pés­sel elkö­ve­tett til­tott tobor­zás bűn­tet­té­ben mond­ta ki jog­erő­sen bűnös­nek a vádlottat.

A paksi férfi a 2014. ápri­lis 7. nap­ján kiki­ál­tott és önál­ló álla­mi szu­ve­re­ni­tás­sal, vala­mint nem­zet­kö­zi jog­ala­nyi­ság­gal sem ren­del­ke­ző Dony­ec­ki Nép­köz­tár­sa­ság had­se­re­gé­be lépett be saját elha­tá­ro­zá­sá­ból 2015. szep­tem­be­ré­ben, majd egy éves szol­gá­la­tot köve­tő­en újabb egy éves szol­gá­lat­ra szóló szer­ző­dést írt alá az ide­gen fegy­ve­res erő­vel. A vád­lott 2 éves szol­gá­la­ta alatt több alka­lom­mal részt vett fegy­ve­res össze­tű­zé­sek­ben, ame­lyek során két alka­lom­mal meg­se­be­sült. Máso­dik szer­ző­dé­ses évé­nek lejár­tát köve­tő­en a már elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás isme­re­té­ben haza­tért Magyarországra.

Az ügy­ben első­fo­kon a Szek­szár­di Tör­vény­szék – az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en - a vád­lot­tat szö­vet­sé­ges fegy­ve­res erőn kívü­li, fegy­ve­res össze­tű­zés­ben részt­ve­vő szer­ve­zet­be belé­pés­sel elkö­ve­tett til­tott tobor­zás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért bün­te­té­sül 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló első­fo­kú ügyé­szi fel­leb­be­zést a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – módo­sít­va - a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa pró­ba­idő­re tör­tént fel­füg­gesz­té­sé­nek mel­lő­zé­se, és a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sa végett fenntartotta.

A Pécsi Íté­lő­táb­la mel­lőz­te a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét és elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben része­sí­tet­te, arra tekin­tet­tel, hogy a vád­lott haza­té­ré­sét köve­tő­en kifo­gás­ta­lan élet­ve­ze­tést foly­tat, mun­kát vál­lalt, lak­ha­tá­sát biz­to­sí­tot­ta és meg­fe­le­lő­en vissza­il­lesz­ke­dett a tár­sa­da­lom­ba. Az íté­let jogerős.