Főoldal » Archív » Tinédzser lánya viselkedéséért a barátnőjét hibáztatta a berettyóújfalui asszony

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A vád­lott 14 éves lánya 2014-ben ismer­ke­dett meg Berettyó­új­fa­lu­ban az egyik lakás­ott­hon­ban élő barát­nő­jé­vel.  A lányt a barát­nő­je több­ször is rávet­te arra, hogy együtt iga­zo­lat­la­nul  hiá­nyoz­za­nak a taní­tá­si órák­ról, amit a vád­lott nem nézett jó szem­mel, a sér­tet­tet emi­att 2016-ban több­ször is bántalmazta.

2017. ápri­lis 23-án a sér­tett neve­lői enge­déllyel uta­zott Körös­sza­kál­ba a barát­já­hoz, ekkor vele tar­tott a vád­lott lánya is, aki azon­ban erről nem szólt az any­já­nak. A sér­tett és a barát­nő­je meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az utol­só busszal utaz­nak haza, a sér­tett este fel is szállt a busz­ra, azon­ban a vád­lott lánya nem volt haj­lan­dó vissza­men­ni Berettyóújfaluba.

A sér­tett 20 óra körül érke­zett meg Berettyó­új­fa­lu­ba és a város­köz­pont­ban lévő meg­ál­ló­he­lyen meg­lát­ta a vád­lot­tat, aki fel­szó­lí­tot­ta, hogy azon­nal száll­jon le. Miu­tán a sér­tett leszállt, a fel­dü­hö­dött vád­lott azon­nal szi­dal­maz­ni kezd­te, majd őt több­ször meg­po­foz­ta ami­att, hogy a lánya nem jött haza.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a hajá­nál és a kar­já­nál fogva gya­lo­go­san húzta magá­val a sér­tet­tet a közel­ben talál­ha­tó rend­őr­ség épü­le­té­ig annak elle­né­re, hogy a sér­tett már közöl­te, hogy a barát­nő­je Körös­sza­kál­ban pon­to­san hol van. A vád­lott a rend­őr­sé­gen tör­tént meg­be­szé­lést köve­tő­en sem enged­te el a sér­tet­tet, oda­hív­ta a gép­ko­csi­val lévő fiait, majd a sér­tet­tet annak aka­ra­ta elle­né­re beül­tet­te a jár­mű­be és mind a négyen elmen­tek Körösszakálba.

A sér­tett által meg­adott címen meg­ta­lál­ták a vád­lott lányát, beül­tet­ték az autó­ba, majd vissza­utaz­tak Berettyó­új­fa­lu­ba, ahol a vád­lott csak  a lakás­ott­hon köze­lé­ben enged­te kiszáll­ni a sér­tet­tet a gépkocsiból.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett bal olda­li dob­hár­tya­re­pe­dést szen­ve­dett, mely sérü­lés 8 napon belül gyó­gyult. A sér­tett és tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je a vád­lot­tal szem­ben jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a könnyű testi sér­tés vét­sé­ge vonatkozásában.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.