Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tinilányt próbált megerőszakolni - bíróság elé állította az ügyészség a támadót - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 27 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt, egy újbu­dai lakás­ban meg akart erő­sza­kol­ni egy 15 éves lányt. A bíró­ság a táma­dót 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte. 

A vád sze­rint a vád­lott 2023. feb­ru­ár 28-án, este, a XI. kerü­let, Köl­tők Park­já­ban talál­ko­zott a kis­ko­rú sér­tet­tel, ahol beszél­get­tek, majd később fel­men­tek a férfi XI. kerü­le­ti laká­sá­ba, ahol foly­tat­ták a tár­sal­gást és köz­ben alko­holt fogyasztottak.

Egy idő eltel­té­vel a lány úgy dön­tött, hogy mivel késő­re jár, haza­megy, ezért fel­állt és elin­dult a szo­bá­ból kife­lé. A férfi azon­ban ekkor erő­sen, fáj­dal­mat okoz­va, meg­ra­gad­ta a sér­tett kezét, és közöl­te vele, hogy nem mehet seho­va, majd az ágyra rán­tot­ta a lányt, és erő­sza­kos­kod­ni kez­dett vele. A sér­tett véde­ke­zés­kép­pen a lába­i­val eltol­ta magá­tól a fér­fit, aki azon­ban nem hagyott fel a táma­dás­sal, testi erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va, lerán­gat­ta a sér­tett­ről a nad­rág­ját, és erő­szak­kal, olyan test­hely­zet­be pró­bál­ta hozni a lányt, hogy sze­xu­á­lis aktust tud­jon léte­sí­te­ni vele. A sér­tett tovább­ra is kitar­tó­an véde­ke­zett, ennek során meg­rúg­ta a vád­lott fejét, amely miatt a férfi orra és a szája is vérez­ni kez­dett, majd meg is harap­ta a fér­fit, aki végül a lány kitar­tó ellen­ál­lá­sa miatt fel­ha­gyott a támadással.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en, 18. év alat­ti sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tett kísér­le­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta a kis­ko­rú­a­kat érin­tő vala­mennyi foglalkozástól.

A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is, a másod­fo­kú eljá­rás befejezéséig.

Az íté­let nem jog­erős, mert az ellen a vád­lott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be.