Főoldal » Hírek » Tisztítás közben sült el az engedély nélkül tartott fegyver – fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki ott­ho­ná­ban, enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­ré­vel sebe­sí­tet­te meg magát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott még az 1990-es évek­ben kül­föl­dön szer­zett be egy marok­lő­fegy­vert, amit Magyar­or­szág­ra köl­tö­zé­se­kor magá­val hozott. 2021. decem­ber 7-én ott­ho­ná­ban épp a pisz­tolyt tisz­tí­tot­ta, mikor az elsült. A löve­dék a férfi lábát talál­ta el, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozva.

A rend­őri intéz­ke­dés során a nyo­mo­zók a fegy­vert, vala­mint az ahhoz tar­to­zó 55 darab lőszert lefoglalták.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban a ter­helt fele­lős­sé­gé­nek bün­te­tő­vég­zés­sel tör­té­nő elbí­rá­lá­sá­ra vala­mint vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.