Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Titokban készült intim fotókra hivatkozva zsarolta a hiszékeny asztalost egy prostituált- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves nővel, és 20 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik csak­nem egy éven át zsa­rol­tak egy nyug­dí­jas asz­ta­los­mes­tert.

A nő 2017 óta pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ke­dett a város hatá­rá­ban, nem messze a sér­tett műhe­lyé­től. Ennek révén ismer­ke­dett meg az idős ipa­ros­sal, aki­vel azután pén­zért több­ször is sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett a műhely­ben.

2018 feb­ru­ár­já­ban a vád­lot­tak itt keres­ték fel a fér­fit azzal, hogy az együtt­lé­tek­ről titok­ban fel­vé­te­lek készül­tek, melye­ket át fog­nak adni a fele­sé­gé­nek, ha nem fizet nekik 70.000 Ft-ot. A meg­zsa­rolt asz­ta­los kifi­zet­te a pénzt, melyért kapott egy memó­ria­kár­tyát, amit a tar­tal­má­nak ellen­őr­zé­se nél­kül azon­nal meg­sem­mi­sí­tett. Ezzel azon­ban a zsarolás-sorozat nem ért véget, mivel a pár rövi­de­sen újabb mesé­vel állt elő. Azt hazud­ták, hogy a lány – aki kis­ko­rú­nak mond­ta magát – teher­be esett a 70 éves fér­fi­tól, ezért ter­hes­ség­meg­sza­kí­tás­ra lesz szük­ség, ami­nek költ­sé­ge­i­re össze­sen 200.000 Ft-ot kell fizet­nie a fér­fi­nak. A sér­tett ezút­tal is fize­tett, de így sem volt nyug­ta, mivel a vád­lot­tak folya­ma­to­san – már a műhe­lyé­nek fel­gyúj­tá­sá­val és a „lik­vi­dá­lá­sá­val” is – fenye­get­ték, és így újabb és újabb össze­ge­ket csi­kar­tak ki tőle. Az élet­tár­sak ily módon össze­sen 580.000 Ft-ra tet­tek szert jog­ta­la­nul az egy év alatt.

Az idős embert a II. rendű vád­lott ezen túl még meg is lopta, ami­kor egy alka­lom­mal eltu­laj­do­ní­tot­ta az elekt­ro­mos csa­var­hú­zó­ját, melyet azután „meg­ta­lá­lói díj” fejé­ben vissza­adott neki, de csak azért, hogy egy hónap­pal később ismét ellop­ja tőle a szer­szá­mot, amit az asz­ta­los, mint mun­ka­esz­közt, másod­szor is kény­te­len volt vissza­vá­sá­rol­ni.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség az élet­tár­sa­kat, mint társ­tet­te­se­ket foly­ta­tó­la­go­san, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett a fia­tal­em­ber ellen üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt is vádat emelt.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett nővel, és aktu­á­li­san javí­tó­in­té­zet­ben nevelt pár­já­val szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, mel­lék­bün­te­té­sül a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­suk­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban. A főbün­te­tés mér­té­két a vád­ha­tó­ság a jelen­leg taga­dás­ban lévő vád­lot­tak későb­bi eset­le­ges beis­me­ré­se ese­té­re négy, illet­ve négy és fél évi bör­tön­ben jelöl­te meg.