Főoldal » Archív » Tíz illegális határátlépőt próbált meg Ausztriába csempészni - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hor­vát fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly októ­ber­ben tíz, magát afgán nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt pró­bált Nyugat-Európába csem­pész­ni.

A vád­irat sze­rint a férfi isme­ret­len sze­mé­lyek­kel álla­po­dott meg abban, hogy a román-magyar határ­térség­ből ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lít Auszt­ri­á­ba. A meg­ál­la­po­dás­nak megfelelő­en a férfi 2019. októ­ber 6. nap­já­ról 7. nap­já­ra vir­ra­dó­ra Deszk kül­te­rü­let­re haj­tott, ahol a 43-as számú főúton az álta­la veze­tett autó­ba fel­vett az erdő­ből elő­bú­jó 10, magát afgán nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt. Az afgá­no­kat isme­ret­len ember­csem­pé­szek – un. sétál­ta­tók – segít­sé­gé­vel Szer­bi­á­ból a hár­mas­ha­tárt meg­ke­rül­ve előbb Romá­ni­á­ba, majd onnan a zöld­ha­tá­ron át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re lépve Deszk kül­te­rü­le­té­re csem­pész­ték, ahol vád­lott meg­ér­ke­zé­sé­ig az erdő­ben búj­tat­ták el. Az afgá­nok a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő jog­sze­rű belé­pés és tar­tóz­ko­dás fel­té­te­le­i­vel nem rendelkeztek. 

Miu­tán a vád­lott az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket az autó­já­ba fel­vet­te, Sze­ged irá­nyá­ba indult, de a város­ban a rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.