Főoldal » Archív » Tizenegy adócsalással gyanúsított személy előzetesét indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el 11 sze­mély elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint közel 900 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben az álla­mi költségvetést.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egy olyan rész­ben sze­ge­di, rész­ben buda­pes­ti, ille­tő­leg az ország több pont­ján műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ból álló bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre, akik az Euró­pai Unió terü­le­té­ről nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat sze­rez­tek be. A cégek egy­más között szám­lá­zá­si lán­cot ala­kí­tot­tak ki, mely­nek végén a nagy érté­kű mobil­te­le­fo­nok ugyan­csak az Unió terü­le­té­re let­tek érté­ke­sít­ve. A szám­lá­zá­si lánc­ban azon­ban, annak ele­jén a magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba hoza­tal­hoz kap­cso­ló­dó álta­lá­nos for­gal­mi adó nem lett meg­fi­zet­ve, így a szám­lá­zá­si lánc végén a tele­fo­no­kat ismé­tel­ten az unió terü­le­té­re érté­ke­sí­tő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok az áfa tekin­te­té­ben vissza­igény­lő pozí­ci­ó­ba kerül­tek, vagy azt jogo­su­lat­la­nul helyez­ték levo­nás­ba. A bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sé­ben érin­tet­tek vol­tak olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok, ame­lyek kife­je­zet­ten un. bukó­cég­ként, stró­ma­nok veze­té­sé­vel arra let­tek lét­re­hoz­va, hogy a mobil­te­le­fo­no­kat az Euró­pai Unió terü­le­té­ről besze­rez­zék, majd az adók meg­fi­ze­té­se nél­kül azo­kat Magyar­or­szá­gon tovább érté­ke­sít­sék. Ezen túl­me­nő­en a bűn­szer­ve­zet részét képez­ték olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok is, ame­lyek fő pro­fil­ja nem a mobil­te­le­fo­nok érté­ke­sí­té­se volt, azon­ban az ezzel kap­cso­la­tos bizony­la­tok köny­ve­lés­ben való sze­re­pel­te­té­sé­vel tud­ták a fize­ten­dő adó­ju­kat csök­ken­te­ni, vagy azt visszaigényelni.

A főügyész­ség a mai napon a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint egyes gya­nú­sí­tot­tak vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.