Főoldal » Hírek » Tizenegy éves gyermeket molesztáló nevelőapa büntetése - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a nevelt lányát éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó, másik nevelt gyer­me­két és élet­tár­sát bán­tal­ma­zó férfi bün­te­té­sé­nek a helybenhagyását.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a fér­fit tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és továb­bi 11 rend­be­li bűn­cse­lek­mény miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és az élet­tár­sa 2014 ápri­li­sá­tól egy tési ingat­lan­ban közö­sen nevel­ték az élet­társ 2003 szep­tem­be­ré­ben szü­le­tett lányát és a 2007 már­ci­u­sá­ban szü­le­tett fiát. A neve­lő­apa 2015 nya­rá­tól kez­dő­dő­en vissza­élt a kis­lány kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­vel, erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te, hogy vele sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­zen. Az ittas vád­lott 2019 októ­be­ré­ben a lakás­ban tört-zúzott, a kis­fi­út az ágyra lökte, kezé­nél és lábá­nál fogva föld­re rán­tot­ta, a feje irá­nyá­ba ütött, kicsa­var­ta a bal kezét. A férfi maga­tar­tá­sa súlyo­san veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek érzel­mi, erköl­csi fejlődését.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2022. ápri­lis 12-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett. A férfi bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás vég­le­ges hatályú.