Főoldal » Hírek » Tizenhárom migránst akartak kisteherautóval Ausztriába juttatni - fotóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a 21 éves román és 24 éves mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik tizen­há­rom mig­ránst akar­tak egy kis­mé­re­tű fur­gon­nal a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba szállítani.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb elkö­ve­tő az idő­sebb társa hívá­sá­ra érke­zett Sze­ged­re, kife­je­zet­ten azért, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­ző kül­föl­di­e­ket az ország­ha­tár továb­bi jog­el­le­nes átlé­pé­sé­vel Nyugat-Európába jut­tas­son. A szál­lí­tás­hoz hasz­nált jár­mű­vet a mol­dáv vád­lott adta át tár­sá­nak, aki 2022. már­ci­us 25-én haj­nal­ban a szerb-magyar határ köze­lé­ben tizen­há­rom, magát török-kurd nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt, köz­tük egy gyer­me­ket vett fel a gép­ko­csi­ba, ahol a mig­rán­sok órá­kon át, meg­ál­lás nél­kül a fur­gon mint­egy 3,5 m² alap­te­rü­le­tű és 1,3 m bel­ma­gas­sá­gú rak­te­ré­ben, az autó pado­za­tán egy­más­ra zsú­fo­lód­va utaztak.

Az út során a 24 éves mol­dáv állam­pol­gár egy másik jár­mű­vel, úgy­ne­ve­zett elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tot­ta tár­sá­nak útját, aki­vel köz­ben egy inter­ne­tes mobil­al­kal­ma­zá­son keresz­tül tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. A román férfi által veze­tett gép­ko­csit azon­ban a rend­őrök 2022. már­ci­us 26-án kora haj­nal­ban a 8-as számú főúton, Ajka­ren­dek és Deve­cser között meg­ál­lí­tot­ták, és a jár­mű­ben szál­lí­tott mig­rán­sok­kal együtt igazoltatták.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben ítél­ke­ző Ajkai Járásbíróságnak.