Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Tizenkilenc éves fiú szúrta hasba a sértettet- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt elren­del­te annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. szep­tem­ber 23-án a dél­utá­ni órák­ban Tata­bá­nyán az egyik busz­meg­ál­ló­ban hasba szúr­ta a sér­tet­tet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. szep­tem­ber 23-án dél­után Tata­bá­nya egyik busz­meg­ál­ló­já­ban kia­bál­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd egy kés­sel, egy alka­lom­mal has­tá­jé­kon szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek hasi sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban a has­üreg­be hato­ló szú­rás élet­ve­szé­lyes sérü­lést ered­mé­nyez­he­tett volna.

Az alkal­mi mun­ká­ból élő, csa­var­gó élet­mó­dot foly­ta­tó gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 2020. évben elkö­ve­tett testi sér­tés miatt még két bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, leg­utób­bi eset­ben a férfi Tata­bá­nya egyik ját­szó­te­rén a dél­utá­ni órák­ban com­bon és a vád­lin szúrt meg egy másik sér­tet­tet.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés, a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a kihall­ga­tan­dó tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná.