Főoldal » Archív » Tizenöt bűncselekmény a vád, amelyből négy autólopás - fotóval

A Győri Járá­si Ügyész­ség tizen­öt bűn­cse­lek­mény, több­nyi­re Győr­ben elkö­ve­tett lopá­sok elkö­ve­té­sé­vel vádol egy huszon­egy éves fér­fit, míg élet­tár­sát nyolc bűncselekménnyel.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a győri férfi a tavaly feb­ru­ár­tól júli­u­sig tartó idő­szak­ban Győr­ből eltu­laj­do­ní­tott négy – azo­nos gyárt­má­nyú – sze­mély­au­tót és továb­bi hat autót fel­tört. Az eltu­laj­do­ní­tott autók közül három­ról utóbb a rend­szá­mo­kat is lesze­rel­te. Élet­tár­sa azok­nál a cse­lek­mé­nyek­nél, ame­lyek­nél jelen volt, jel­lem­ző­en figye­lés­sel segí­tet­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, vala­mint az érté­kek elvé­te­lé­ben nyúj­tott segítséget.

A cse­lek­mé­nyek­kel az elkö­ve­tők össze­sen 1.056.000 forint lopá­si kárt okoz­tak, mely­ből 545.000 forint utóbb meg­té­rült. Ron­gá­lás­sal össze­sen 120.000 forint kár keletkezett.

A férfi ter­hé­re emel­lett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge is róha­tó a vád­irat szerint.

A bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, koráb­ban tizen­két alka­lom­mal bün­te­tett fér­fi­val és élet­tár­sá­val szem­ben négy és fél évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.