Főoldal » Hírek » Tóba hajtott az elkötött gépkocsival egy 16 éves lány - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy lány ellen, aki elkö­tött egy par­ko­ló autót, majd egy tóba haj­tott vele.

A vád­irat sze­rint 2022-ben, egy máju­si estén, az akkor 16 éves lány a szé­csé­nyi bánya­tó mel­lett beült egy nyi­tott autó­ba, amely­ben a slussz­kulcs is benne maradt. Elin­dult a gép­ko­csi­val, majd egy kanyar­ban elvesz­tet­te a jármű felett az ural­mat, és az útról leha­lad­va egy hal­ne­ve­lő tóba hajtott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bün­tet­len fia­tal­ko­rú­val szem­ben, mely­ben pró­bá­ra bocsá­tás és a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a közel 60.000 forint össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lott fizes­se meg.