Főoldal » Hírek » Több ezer 200 forintos pénzérmét lopott a nemrég szabadult férfi – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki Kapos­vár kör­nyé­ki fal­vak­ban tört be lakó­há­zak­ba, ami­hez az egyik eset­ben a 24 éves társa is segít­sé­get nyújtott.

A vád sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő 2020 novem­be­ré­ben sza­ba­dult leg­utób­bi, szin­tén lopás miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből. Ez azon­ban nem tar­tot­ta vissza attól, hogy 2021 janu­ár­já­ban betör­jön egyik falu­be­li­jé­nek ingat­la­ná­ba. A férfi a házba a für­dő­szo­ba abla­kán keresz­tül bemász­va jutott be, majd onnan ellop­ta a sér­tett által az évek során össze­gyűj­tött több mint 3.000 darab 200 forin­tos pénz­ér­mét, melyek össz­ér­té­ke meg­ha­lad­ta a 600.000 forintot.

A férfi ezután 24 éves tár­sá­val tört be a szom­szé­dos falu­ban egy német állam­pol­gár­sá­gú sér­tett házá­ba, ahon­nan csak kisebb érté­kű ház­tar­tá­si cik­ke­ket vit­tek el, mivel a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során meg­za­var­ták őket.

A nyo­mo­zás során az idő­seb­bik a fér­fit a kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.