Főoldal » Hírek » Több ezer euróért, sanyargatva szállította a migránsokat a moldovai embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő mol­do­vai fér­fi­val szem­ben, akit 2022 szep­tem­be­ré­ben fog­tak el a rend­őrök az M86-os számú főúton, Szom­bat­hely tér­sé­gé­ben.

A vád sze­rint az ember­csem­pész egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy vagyo­ni haszon­szer­zés végett segít­sé­get nyújt­son ille­gá­lis mig­rán­sok­nak a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez. A vád­lott 2022 szep­tem­be­ré­ben meg­bí­zó­ja tele­fo­nos uta­sí­tá­sa­it követ­ve a déli határ­sza­kasz köze­lé­ben négy alka­lom­mal össze­sen 42 mig­ránst vett fel gép­ko­csi­já­ba és őket az oszt­rák határ­hoz szál­lí­tot­ta. Az első két sike­res szál­lí­tá­sért a vád­lott közel három­ezer eurót kapott.

A har­ma­dik szál­lí­tás is sike­res volt, míg a negye­dik alka­lom­mal a meg­vá­dolt férfi 10 afgán és 2 indi­ai mig­ránst vett fel, hogy őket a magyar-osztrák határ­hoz szál­lít­sa. A rend­őrök azon­ban 2022. szep­tem­ber 28-án, Szom­bat­hely tér­sé­gé­ben meg­ál­lí­tot­ták a gép­ko­csit és a vád­lot­tat elfog­ták.

Az ember­csem­pész – az egyéb­ként öt, illet­ve hét sze­mély szál­lí­tá­sá­ra ter­ve­zett autók­ban – egy­más­hoz pré­se­lő­dött test­hely­zet­ben, hosszú órá­kon keresz­tül sanyar­gat­va szál­lí­tot­ta a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket.

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát, illet­ve a bűn­cse­lek­mé­nyért kapott pénz vagyon­el­kob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/moldav-allampolgar-volt-az-embercsempesz#1 lin­ken érhe­tők el.