Főoldal » Hírek » Több millió forintot sikkasztott el az egri hivatásos gondnok- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a gond­no­kolt­ja­it meg­ká­ro­sí­tó 64 éves elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­irat sze­rint a Heves Megyei Kor­mány­hi­va­tal 2016-ban kötött meg­bí­zá­si szer­ző­dést a vád­lot­tal arra, hogy Heves megyé­ben hiva­tá­sos gond­no­ki teen­dő­ket lás­son el. E kör­ben a fel­ada­tai közé tar­to­zott a gond­nok­sá­ga alatt álló sze­mé­lyek jöve­del­mé­nek és vagyo­ná­nak a kor­mány­hi­va­tal által kiadott uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő keze­lé­se. Maguk a gond­no­kol­tak jórészt fogya­ték­kal élő sze­mé­lyek vol­tak, aki­ket a bíró­ság cse­lek­vő­ké­pes­sé­get tel­je­sen, vagy rész­le­ge­sen kor­lá­to­zó gond­nok­ság alá helyezett.

A hiva­tá­sos gond­nok egé­szen 2019 év ele­jé­ig prob­lé­ma nél­kül elszá­molt az egyes sér­tet­tek rábí­zott vagyo­ná­val, a benyúj­tott szám­adá­sa­it a gyám­ha­tó­ság a meg­fe­le­lő eljá­rás­rend­ben meg­ho­zott hatá­ro­za­tok­kal elfo­gad­ta. A 2019-es év első fél­évé­ben azon­ban fény derült arra, hogy a férfi az álta­la sza­bály­ta­la­nul vég­zett vagyon­ke­ze­lés során negy­ven gond­no­kolt­ját káro­sí­tot­ta meg, akik­nek összes­sé­gé­ben több mil­li­ós kárt oko­zott, mely az egyes sér­tet­tek ese­té­ben a néhány tíz­ezer és a több száz­ezer forin­tos összeg­ha­tá­rok között mozgott.

A vád­lott gond­ja­i­ra bízott sze­mé­lyek jöve­del­me jel­lem­ző­en a rok­kant­sá­gi jára­dék­ból és a csa­lá­di pót­lék­ból tevő­dött össze. Ezt adott eset­ben – egész­sé­gi álla­po­tuk­tól füg­gő­en – egyéb jöve­del­mek is kiegé­szít­het­ték. A gond­no­kol­tak kiadá­sa­i­ra ezek a bevé­te­lek nyúj­tot­tak fede­ze­tet. A nevük­ben és helyet­tük eljá­ró vád­lott­nak a min­den­ko­ri egyen­leg­ről rend­sze­res elszá­mo­lást kel­lett készí­te­nie, ám 2019 első fél­évé­ben ezt negy­ven sze­mély ese­té­ben már nem tudta meg­ten­ni, főleg azért, mert a kiadá­sok egy részé­ről nem állt ren­del­ke­zé­sé­re sem­mi­fé­le bizony­lat, az egyes szám­lák­ról hiány­zó össze­ge­ket a gond­nok a saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, a pénzt fel­él­te. Elő­for­dult az is, hogy a ter­helt a szám­lá­ra vásá­rolt esz­kö­zö­ket – pél­dá­ul műsza­ki cik­ke­ket –  nem adta át a gond­no­kol­tak­nak, hanem azo­kat meg­tar­tot­ta magának.

A járá­si ügyész­ség negy­ven rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben – kár­té­rí­tés­re köte­le­zés mel­lett – 2 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett mér­té­kes indít­ványt a bíró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.