Főoldal » Archív » Több, mint 250 millió forintot mosott tisztára a szegedi bűnszervezet - vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal 8 sze­méllyel szem­ben, akik egy nigé­ri­ai férfi által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet kere­té­ben több, mint 250 mil­lió forint csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt mos­tak tisztára.

A vád­irat sze­rint a nigé­ri­ai férfi isme­ret­len, fel­te­he­tő­en afri­kai meg­bí­zó­i­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy magyar állam­pol­gá­ro­kat szer­vez be abból a cél­ból, hogy a bűn­szer­ve­zet tag­jai által jel­lem­ző­en nyugat-európai sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénz meg­szer­zé­sé­ben és eltün­te­té­sé­ben segít­se­nek. A nigé­ri­ai vád­lott által beszer­ve­zett magyar állam­pol­gár­sá­gú sze­ge­di lako­sok Sze­ge­den több pénz­in­té­zet­ben nyi­tot­tak devi­za szám­lá­kat, ame­lyek­re azután olyan pén­zek érkez­tek, ami­ket a sér­tet­tek azért utal­tak át, mert őket az e-mail fiók­juk fel­tö­ré­sé­vel, hamis e-mail címek­kel, valót­lan inter­ne­tes hir­de­té­sek­kel meg­té­vesz­tet­tek. A 2015. szep­tem­be­re és 2017. ápri­li­sa között műkö­dő bűn­szer­ve­zet tag­jai azután továb­bi vád­lot­ta­kat is beszer­vez­tek újabb bank­szám­lák nyi­tá­sa érdekében.

A fenti mód­szer­rel 32 pénz­mo­sás­ra hasz­nált bank­szám­lát nyi­tot­tak Sze­ge­den, ame­lyek­re 61 átuta­lás érke­zett, mind­össze­sen 307 mil­lió forint érték­ben. Ebből a szám­la­nyi­tó vád­lot­tak 254 mil­lió forin­tot vet­tek fel, míg a fenn­ma­ra­dó össze­get a ban­kok az idő­ben érke­ző figyel­mez­te­té­sek­re figye­lem­mel nem írták jóvá a vád­lot­tak szám­lá­ján, vissza­utal­ták a sértetteknek.

A szám­la­nyi­tó és a bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénzt fel­ve­vő vád­lot­tak uta­lá­son­ként tíz szá­za­lé­kot kap­tak, majd a fel­vett kész­pénzt át kel­lett adni­uk a nigé­ri­ai fér­fi­nak, aki szin­tén levon­ta a neki járó továb­bi tíz szá­za­lé­kot, majd a fenn­ma­ra­dó pénzt eljut­tat­ta megbízóinak.

A sér­tet­tek töb­bek között spa­nyol, német, oszt­rák, sváj­ci, angol, por­tu­gál, bol­gár, thai­föl­di, fülöp-szigeteki, afri­kai magán­sze­mé­lyek és cégek voltak.

A főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban álló nigé­ri­ai férfi és tár­sai bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.