Főoldal » Hírek » Több mint 30 sértettet csapott be víztisztító gép ígéretével - Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020 őszé­től, egy év lefor­gá­sa alatt város­szer­te töb­bek­től vett át pénzt víz­tisz­tí­tó beren­de­zés­re, noha azok besze­re­lé­se sosem állt szándékában.

A vád­irat sze­rint a férfi azzal kere­sett fel embe­re­ket a laká­su­kon, hogy ő a vízközmű-szolgáltató mun­ka­tár­sa. A sér­tet­te­ket valót­la­nul arról tájé­koz­tat­ta, hogy a sze­ge­di víz rossz minő­sé­ge miatt hama­ro­san köte­le­ző lesz víz­tisz­tí­tó gép besze­re­lé­se min­den ház­tar­tás­ban. Ezután azt az aján­la­tot tette, hogy amennyi­ben elő­leg­ként szá­má­ra a beren­de­zés telepítési-és anyag­költ­sé­ge­it a hely­szí­nen kifi­ze­tik, úgy 50%-os ked­vez­ményt biz­to­sít részük­re a gép árá­ból. A komoly­ság lát­sza­ta érde­ké­ben, illet­ve azért, hogy a sér­tet­tek bizal­mát elnyer­je, a vád­lott egy koráb­bi mun­ka­he­lyé­ről szár­ma­zó meg­ren­de­lő­la­po­kat töl­tött ki, és a sér­tet­tek­nek e cég nevé­ben bevé­te­li bizony­la­to­kat is adott az átvett pénzről.

A férfi részé­re 30 sze­mély adott át ese­ten­ként 63.000 és 6.000 forint közöt­ti össze­get, e sér­tet­tek har­ma­da idő korú volt. Állí­tá­sai kap­csán ket­ten gya­nút fog­tak, és nem adtak át pénzt, egyi­kük még a rend­őr­sé­get is kihívta.

Az elkö­ve­tő által oko­zott kár meg­ha­lad­ja a 600.000 forintot.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit a sér­tet­tek száma és a nekik oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal vala­mint 30 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.