Főoldal » Hírek » Több, mint 300 sértettet károsított meg az internetes csaló - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2018 júli­us és 2020 júni­us között 302 sér­tett­nek oko­zott össze­sen három mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt.

A vád sze­rint a vád­lott külön­bö­ző inter­ne­tes por­tá­lo­kon adott fel hir­de­té­se­ket, melyek­ben ked­ve­ző áron eladás­ra kínált külön­fé­le áru­cik­ke­ket, első­sor­ban mobil­te­le­fo­no­kat, motor­fű­részt, kapá­ló­gé­pet, meden­cét, tram­bu­lint, lap­to­pot, elekt­ro­mos kisautót.

A vád­lott a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­kel meg­ál­la­po­dott, hogy miu­tán a meg­vá­sá­rol­ni kívánt ter­mék vétel­árát, vagy annak elő­le­gét a szám­lá­já­ra utal­ják, a jóvá­írást köve­tő­en a meg­ren­delt árut pos­táz­ni fogja.

A vád­lott a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­te, a sér­tet­tek által meg­ren­delt és meg­elő­le­ge­zett vagy kifi­ze­tett ingó­sá­go­kat nem küld­te meg nekik. A vád­lott a részé­re meg­fi­ze­tett össze­ge­ket fel­vet­te és a saját meg­él­he­té­sé­re fordította.

A vád­lott­nak már a hir­de­tés fel­adá­sa­kor sem állt szán­dé­ká­ban a meg­ren­delt áru­cik­ke­ket meg­kül­de­ni, a hir­de­té­se­ket csak azért tette közzé, hogy pénz­hez jusson.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.