Főoldal » Hírek » Több mint egy tonna haltetemet hordott a vádlott egy szántóföld mellé - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotókkal

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la üze­mel­te­tett halas­tó­ban elpusz­tult hal­te­te­me­ket mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten helyez­te el.

A vád­irat sze­rint a férfi egy Hajdú-Bihar vár­me­gyé­ben talál­ha­tó halas­tó tulaj­do­no­sa, a tóban azon­ban üze­mel­te­té­si enge­dély nél­kül tenyész­tett külön­bö­ző faj­tá­jú hala­kat.

Az elkö­ve­tő ész­lel­te, hogy a víz­ben fel­lé­pő oxi­gén­hi­ány miatt az álla­tok töme­ge­sen elpusz­tul­tak, így az össze­gyűj­tött tete­me­ket 2022. ápri­lis 13. és 22. napja között után­fu­tó­val egy Gábor­ján kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó föld­te­rü­let­re vitte és a tulaj­do­nos enge­dé­lye nél­kül ott több kupac­ban elhe­lyez­te.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a szán­tó­föld mellé lepa­kolt, össze­sen 7 külön­bö­ző faj­tá­jú hal össz­tö­me­ge meg­ha­lad­ta az 1.000 kg-ot.

Az irány­adó hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si sza­bá­lyo­zás értel­mé­ben a hal­te­te­mek hul­la­dék­nak minő­sül­nek. A keze­let­le­nül, szán­tó­föld mellé lebo­rí­tott hul­la­dék pedig alkal­mas az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, a föld, a víz, a leve­gő vagy azok össze­te­vő­i­nek veszé­lyez­te­té­sé­re.

A lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján indult nyo­mo­zás során az elkö­ve­tő az álta­la lera­kott nagy mennyi­sé­gű hal­te­te­met 2022. ápri­lis 23-án egy fel­dol­go­zó telep­hely­re szál­lí­tot­ta.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a fér­fit hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A berettyó­új­fa­lui rend­őrök által a hely­szín­ről és a szál­lí­tó­esz­köz­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-tobb-szaz-kilogramm-haltetemet-hagyott