Főoldal » Archív » Több nőt támadott meg az ózdi szatír

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­lott 2017. janu­ár első nap­ja­i­ban, az éjsza­kai órák­ban Ózd bel­te­rü­le­tén fel­fi­gyelt egy nőre, aki meg­tet­szett neki, és elha­tá­roz­ta, hogy „kikezd” vele, meg­pró­bál­ja ráven­ni, hogy léte­sít­se­nek nemi kap­cso­la­tot. Oda­ment a nőhöz, és kezé­vel a bal comb­ját végig­si­mí­tot­ta, meg­kér­dez­te tőle, „nem akar-e vele elmen­ni”, mire a nő meg­ré­mült és futva elmenekült.

2017. augusz­tus hónap végén a vád­lott az éjsza­kai órák­ban Ózdon fel­fi­gyelt egy gya­lo­go­san hala­dó nőre, meg akar­ta „fog­dos­ni”, ezért követ­ni kezd­te. Ami­kor a nő mellé ért, erő­tel­jes moz­du­lat­tal meg­mar­kol­ta a fene­két, a sér­tett meg­for­dult, eköz­ben a vád­lott a nad­rág­já­ból elő­vet­te a nemi szer­vét és önki­elé­gí­tés­be kez­dett. A sér­tett ráki­a­bált, a vád­lott ettől meg­tor­pant, így a sér­tett futva el tudott menekülni.

Mind­két sér­tett hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A vád­lott 2017. októ­ber hónap utol­só nap­ja­i­ban, az esti órák­ban Ózdon fel­fi­gyelt egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nőre, és ész­re­vet­te, hogy van nála egy mobil­te­le­fon. Sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot akart léte­sí­te­ni vele, és a tele­fon­ját is meg akar­ta sze­rez­ni. Követ­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd mellé lépve meg­kér­dez­te tőle, hogy mennyi az idő, a sér­tett a tele­fon­ját hasz­nál­va ezt közöl­te vele, ami­kor a vád­lott már arról kér­dez­te, hogy van-e fiúja. A nő mene­kü­lé­si cél­zat­tal, gyor­su­ló tem­pó­ban haladt, de a vád­lott közö­sü­lés­re utaló obsz­cén meg­jegy­zést tett. A sér­tett til­ta­ko­zott, de a vád­lott meg­mar­kol­ta a fene­két, egy­ide­jű­leg meg­pró­bál­ta kiven­ni a kabát­zse­bé­ben lévő tele­fon­ját. Dula­kod­ni kezd­tek, a nő kabát­ja elsza­kadt, a vád­lott nem tudta meg­sze­rez­ni a tele­font, és mivel a nő sikí­toz­ni kez­dett, elfu­tott a helyszínről.

A sér­tett a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nem kívánt hatá­lyos magán­in­dít­ványt előterjeszteni.

A vád­lott 2018. júni­us hónap első nap­ja­i­ban az éjsza­kai órá­ban Ózdon fel­fi­gyelt egy eny­hén ittas álla­pot­ban lévő nőre, aki éppen mobil­te­le­fon­ján isme­rő­sé­vel beszélt. Elha­tá­roz­ta, hogy nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se végett „meg­fog­dos­sa”, és a tele­fon­ját is meg­szer­zi. A férfi a nő után ment, ami­kor utol­ér­te, jobb kezé­vel hátul­ról derék­tá­jon átka­rol­ta, és magá­hoz szo­rí­tot­ta a meg­ré­mült sér­tet­tet, egy­ide­jű­leg bal kezé­vel benyúlt a nő nad­rág­já­ba, és az alsó­ne­műn keresz­tül fog­dos­ni kezd­te a nemi szer­vét. A sér­tett pró­bált sza­ba­dul­ni, és a nála lévő tele­fo­non isme­rő­sé­vel közöl­te a tör­tén­te­ket, mire a vád­lott kikap­ta a kezé­ből a tele­font. Ezután elen­ged­te a nőt, és közöl­te vele, hogy csak akkor adja vissza a készü­lé­ket, ha orá­li­san kielé­gí­ti. Ezt több­ször meg­is­mé­tel­te, mivel a nő kérte vissza a tele­font. Köz­ben a férfi nad­rág­já­ból elő­vet­te a nemi szer­vét és önki­elé­gí­tést vég­zett, majd az eltu­laj­do­ní­tott 50 000 Ft érté­kű mobil­te­le­fon­nal elfu­tott a helyszínről.

A sér­tett a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.