Főoldal » Hírek » Több rendbeli szexuális erőszak vádja egy nigériai férfival szemben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval az elfogásról

A vád sze­rint a 23 éves kül­föl­di férfi sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kívánt igény­be venni; ennek során össze­sen 6 nőt táma­dott meg, a sérel­mük­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot, és más bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el.

A vád­irat sze­rint a 23 éves nigé­ri­ai férfi 2019. augusz­tus 17. és 2020. ápri­lis 11. között 6 nőtől vett igény­be, vagy akart igény­be venni sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást, akik­nek a sérel­mé­re utána bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el.

A vád­lott az első eset­ben, 2019. augusz­tus 17-én a sér­tett által kért össze­get előre meg­fi­zet­te, azon­ban a sze­xu­á­lis aktus végez­té­vel a szol­gál­ta­tás díját a sér­tett­nél lévő továb­bi kész­pénz­zel együtt a sér­tett bán­tal­ma­zá­sa útján visszaszerezte.

Az ezt köve­tő alkal­mak­nál a vád­lott a sér­tet­tek kéré­se elle­né­re nem adta át elő­ze­te­sen a szol­gál­ta­tás díját, hanem azt a sze­xu­á­lis aktus után kíván­ta meg­fi­zet­ni. Ami­kor emi­att a nők meg­ta­gad­ták, hogy a vád­lott részé­re sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­sa­nak, a vád­lott rájuk támadt. Leg­több eset­ben foj­to­gat­ta, bán­tal­maz­ta őket, az egyik sér­tet­tet kés­sel fenyegette.

Három eset­ben a sér­tet­tek kitar­tó véde­ke­zé­se - illet­ve rész­ben a ked­ve­zőt­len hely­szín miatt - a vád­lott vagy fel­ha­gyott a sér­tet­tek bán­tal­ma­zá­sá­val, vagy adott eset­ben a sér­tett­nek sike­rült elme­ne­kül­nie a hely­szín­ről. Két eset­ben azon­ban a vád­lott a sér­tet­tek bán­tal­ma­zá­sá­val leküz­döt­te az ellen­ál­lá­su­kat, majd a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elgyen­gült és meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­tek álla­po­tát kihasz­nál­va, őket sze­xu­á­li­san bántalmazta.

A rend­őrök a fér­fit 2020. ápri­lis 11-én, az aznap elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt köve­tő néhány órán belül elfog­ták, és vele szem­ben a nyo­mo­zást lefolytatták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit 4 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak­kal - ebből 2 eset­ben kísér­let -, aljas indok­ból, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel, vala­mint rab­lás­sal vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A rend­őr­ség koráb­bi köz­le­mé­nye, és az elfo­gás­ról készült videó az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alig-negy-ora-alatt-fogtak-el-egy-eroszaktevo-0