Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több rendszeres vevője is volt biofűvel kereskedő párosnak

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal­em­ber­rel szem­ben, akik til­tott anya­gok­kal keres­ked­tek Mar­ca­li és Mesz­teg­nyő környékén.

A vád­lot­tak 2016 ápri­li­sá­tól kezd­tek új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat árul­ni lakó­kör­nye­ze­tük­ben. A Mar­ca­li­ban élő I. rendű vád­lott nagyobb tétel­ben űzte az ipart, mivel 2 év alatt leg­alább 78 gramm úgy­ne­ve­zett bio­fü­vet érté­ke­sí­tett, mely­ből leg­ke­ve­sebb 260.000,-Ft bevé­tel­re tett szert. Az I. rendű vád­lott­nak több vissza­té­rő vevő­je is akadt, köz­tük a III. rendű vád­lott, aki közel 200 alka­lom­mal vásá­rolt tőle új pszi­cho­ak­tív anyagot.

A II. rendű vád­lott Mar­ca­li­ban, illet­ve Mesz­teg­nyő terü­le­tén keres­ke­dett bio­fű­vel úgy, hogy leg­alább három rend­sze­res vevő­je volt, köz­tük a III. rendű vád­lott, aki tőle is rend­sze­re­sen vásárolt.

Az I. és II. rendű vád­lott­ra akkor figyel­tek fel a rend­őrök, ami­kor 2018 ápri­li­sá­ban zavar­tan visel­ked­tek a mar­ca­li posta épü­le­te előtt. Az intéz­ke­dés során a rend­őrök átvizs­gál­ták a ruhá­za­tu­kat, mely­nek során elő­ke­rült egy olyan közel 20 gramm új pszi­cho­a­kítv anya­got tar­tal­ma­zó cso­mag, amit a vád­lot­tak közö­sen, keres­ke­dé­si cél­zat­tal ren­del­tek. A mar­ca­li nyo­mo­zók ezután még két olyan, az I. rendű vád­lott­nak cím­zett cso­ma­got fog­lal­tak le, melyek­ben 70 gramm biofű volt megtalálható.

Ezután az I. és II. rendű vád­lot­ta­kat őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – a letar­tóz­ta­tá­su­kat is elrendelte.

Az ügyész­ség a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló I. és II. rendű vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy beis­me­ré­sük ese­tén a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 3 évben hatá­roz­za meg, ille­tő­leg indít­vá­nyoz­ta az új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal kere­sett össze­gek elvo­ná­sát is. Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű III. rendű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.