Főoldal » Hírek » Több száz milliós bevételt igyekezett eltitkolni az adóhatóság elől a cégtulajdonos - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy negy­ve­nes éve­i­ben járó szek­szár­di fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő cégei bevé­te­lét úgy pró­bál­ta eltit­kol­ni, hogy a bevé­telt kis­ko­rú gyer­me­ke bank­szám­lá­já­ra utal­tat­ta. A vád­lott stró­man­ként köz­re­mű­kö­dő tár­sá­nak közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt kell felelnie.

A férfi két inter­ne­tes keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó céget veze­tett, melyek szlo­vák, cseh és oszt­rák üzle­ti part­ne­rek­től beszer­zett elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket, első­sor­ban okos­te­le­fo­no­kat és azok tar­to­zé­ka­it áru­sí­tot­ták. A cégek jelen­tős áru­for­gal­mat bonyo­lí­tot­tak le, azon­ban a vád­lott­nak az álta­lá­nos for­gal­mi adót nem állt szán­dé­ká­ban meg­fi­zet­ni. A férfi 2017. évtől kez­dő­dő­en a cég érté­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó bevé­te­le­it nem a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok, hanem a kis­ko­rú gyer­me­ke nevén lévő bank­szám­lá­ra utal­tat­ta át, mely­re 2017 és 2019 évek között össze­sen több mint 250 mil­lió forint érkezett.

A vád­lott azon­ban eze­ket az érté­ke­sí­tés után rea­li­zált bevé­te­le­ket nem val­lot­ta be, ille­tő­leg nem fizet­te meg a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal felé, ami­vel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek több mint 30 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott. A férfi az elkö­ve­tés­be stró­man­ként bevon­ta tár­sát is, aki név­leg az egyik cég ügy­ve­ze­tő­je volt, hol­ott azt való­já­ban a vád­lott irányította.

Az elkö­ve­tő a bün­te­tő­el­já­rás során a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott vagyo­ni hát­rányt meg­té­rí­tet­te, és közel 35 mil­lió forin­tot utalt át a NAV bűn­ügyi leté­ti számlájára. 

Az ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.

A nyil­ván­tar­tá­sok sze­rint vagyon­nal egy­ál­ta­lán nem ren­del­ke­ző vád­lott lakó­he­lyén készült fotót a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a kuta­tás során.