Főoldal » Hírek » Több száz millióval károsította meg munkaadóját egy autószalon alkalmazottja – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki gép­ko­csi érté­ke­sí­tő mun­ká­ja köz­ben száz­mil­li­ó­kat sikkasztott.

A vád­irat sze­rint egy 27 éves férfi érté­ke­sí­tő­ként dol­go­zott egy gép­jár­mű­ke­res­ke­dő cég­nél. Mun­ka­kö­ré­ből kifo­lyó­lag joga volt a gép­ko­csi­kat átad­ni a vevők­nek és tőlük a vétel­árat kész­pénz­ben átven­ni, ame­lyet azon­ban köte­les lett volna a házi­pénz­tár­ba vagy a cég bank­szám­lá­já­ra befizetni.

A férfi 2019 ápri­li­sa és 2020 janu­ár­ja között úgy érté­ke­sí­tett 24 jár­mű­vet, hogy azok – össze­sen több mint 223 mil­lió forin­tos – vétel­árát elsik­kasz­tot­ta, meg­ká­ro­sít­va így az érté­ke­sí­tő céget. A sze­mély­gép­ko­csi­kat az ese­tek több­sé­gé­ben átír­ták a jóhi­sze­mű vásár­lók nevé­re, azon­ban a vád­lott az átvett össze­ge­ket nem fizet­te be mun­kál­ta­tó­já­nak, hanem azok­ból saját magá­nak vásá­rolt autó­kat, nagy érté­kű műsza­ki cik­ke­ket és ruhá­kat, vala­mint elját­szot­ta kaszi­nó­ban és online sportfogadáson.

A vád­nak tár­gya még egy eset, ami­kor a vád­lott 8 mil­lió forin­tot úgy vett át egy gép­ko­csi­ért, hogy azt ígér­te, hogy az ügy­in­té­zé­si határ­idő miatt 1 hét múlva jelent­ke­zik, azon­ban a vétel­árat ekkor is magá­ra köl­töt­te, az autót pedig nem adta át.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a cég kár­té­rí­té­si igé­nyét is bírál­ja el érdem­ben az elkö­ve­té­si érték ere­jé­ig, vala­mint köte­lez­ze a fér­fit a 7,5 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re is.