Főoldal » Archív » Több százezer forintért játszott szerencsejátékot a neten – más bankkártyájával

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki isme­rő­se bank­kár­tyá­já­val ját­szott sze­ren­cse­já­té­kot az inter­ne­ten, több mint 300.000 forint kárt okozva.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy nő Nagy­kő­rö­sön élt egy lakó­te­le­pi lakás­ban. A lép­cső­ház­ban lakott a bűn­ügy sér­tett­je, a vád­lott barát­nő­je. A vád­lott gyak­ran átjárt hozzá beszél­get­ni. Egyik alka­lom­mal a vád­lott bele­nyúlt a barát­nő­je tás­ká­já­ba és az irat­tár­cá­já­ban lévő bank­kár­tya ada­ta­it feljegyezte.

A vád­lott 2017 feb­ru­ár­já­ban elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­ten sze­ren­cse­já­té­kot ját­szik, foga­dá­so­kat kez­de­mé­nyez. Ennek érde­ké­ben a saját és isme­rő­sei ada­ta­it vegyít­ve regiszt­rált a vonat­ko­zó honlapon.

A nő 2017 már­ci­u­sa és ápri­li­sa közöt­ti idő­ben úgy indí­tott foga­dá­so­kat a neten, hogy azok 1.500-22.000,- forint közöt­ti érté­két a barát­nő­je bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it fel­hasz­nál­va fizet­te ki. A nye­re­mé­nye­ket egy másik bank­szám­lá­ra utaltatta. 

A sér­tett sms üze­ne­tet csu­pán a folyó­szám­lá­já­ra érke­ző összeg­ről kapott. Így nem ész­lel­te, hogy a szám­lá­já­ról folya­ma­tos kifi­ze­té­sek tör­tén­nek. Csu­pán 2017 ápri­li­sá­ban, a mun­ka­bé­re jóvá­írá­sá­ról meg­kül­dött sms-ből derült ki szá­má­ra, hogy lénye­ge­sen keve­sebb pénze van a szám­lá­ján, mint amennyi­nek lenni kel­le­ne. A sér­tett bement a folyó­szám­lá­ját keze­lő bank­hoz, ahol közöl­ték vele, hogy egy hónap alatt foga­dá­so­kat indí­tot­tak a szám­lá­já­ról, több mint 350.000,- forint érték­ben. A sér­tett letil­tat­ta a bank­kár­tyá­ját és fel­je­len­tést tett.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a nőt, aki­nek bűnös­sé­gé­ről a Nagy­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.