Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Több személynek is eladta ugyanazt a faanyagot a tiszafüredi vádlott-a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki nagy haszon remé­nyé­ben elad­ta egy mag­tár faanya­gát a sér­tet­tek­nek és egy kül­föl­di cég­nek is.

 A vád­lott és a sér­tet­tek között koráb­ban üzle­ti kap­cso­lat állt fenn, ezért 2013 júni­u­sá­ban a vád­lott tele­fo­non keres­te meg egyi­kü­ket és fel­aján­lot­ta neki meg­vé­tel­re egy mag­tár épü­let bon­tott faanyagát.

A sér­tett az ügy­let­be bevon­ta egyik isme­rő­sét, aki­vel együtt 2013 júli­u­sá­ban elmen­tek a hely­szín­re és meg­néz­ték a faanyag minő­sé­gét, illet­ve meg­ál­la­pod­tak abban a vád­lot­tal, hogy a bon­tott fát köb­mé­te­ren­ként 30 ezer forin­tért meg­vá­sá­rol­ják. A sér­tet­tek közöl­ték a vád­lot­tal, hogy 2013. júli­us 10-én fog­ják kami­on­nal elszál­lí­ta­ni a faanya­got, továb­bá 360.000 forint elő­le­get adtak át a vád­lott­nak, majd gép­ko­csi­val haza­in­dul­tak. A vád­lott útköz­ben fel­hív­ta az egyik sér­tet­tet tele­fo­non azzal, hogy pénz­re lenne szük­sé­ge, ezért továb­bi 2 mil­lió forint vétel­ár rész­le­tet kért tőlük. A meg­egye­zést köve­tő­en a vád­lott a sér­tet­tek lakó­he­lyé­re uta­zott, ahol a vásár­lók 6.826 eurót adtak át neki.

A meg­ál­la­po­dás sze­rin­ti napon a sér­tet­tek kami­on­nal meg­je­len­tek a mag­tár épü­let­nél, azon­ban azt lát­ták, hogy ott már áll egy másik kami­on, amely­re fel­ra­kod­ták a fát. A sér­tet­tek kér­dő­re von­ták a kami­on sofőr­jét, aki közöl­te, hogy egy oszt­rák cég vásá­rol­ta meg a bon­tott fát és azt oda fogja szállítani.

A későb­bi­ek­ben a vád­lott azzal hite­get­te a sér­tet­te­ket, hogy vissza fogja nekik fizet­ni a tőlük átvett pénzt, majd meg­ígér­te, hogy egy másik épü­let faanya­gá­ból fogja őket kár­ta­la­ní­ta­ni, azon­ban ez nem tör­tént meg

A vád­lott­nak a pénz átvé­te­le­kor nem állt szán­dé­ká­ban a faanyag átadá­sa, ugyan­is azt meg­elő­ző­en azt már elad­ta egy oszt­rák cég­nek, ezért szán­dé­ka a pénz jog­ta­lan meg­szer­zé­sé­re irá­nyult és közel 2,5 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek, ami nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen két rend­be­li nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést, illet­ve köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el, azok­nak adjon helyt.