Főoldal » Hírek » Több szintű számlázási láncolat segítségével nem fizettek adót - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­ványt tett négy gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A gya­nú­sí­tot­tak össze­sen leg­alább egy­mil­li­árd forint össze­gű vagyo­ni hát­rány oko­zá­sá­ban nyúj­tot­tak segítséget.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik férfi lét­re­ho­zott egy több szin­tű szám­lá­zá­si lán­co­la­tot. A szám­lá­zá­si lán­co­lat­ban részes gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség vég­zé­se nél­kül külön­bö­ző vagyon­vé­del­mi, taka­rí­tá­si fel­ada­tok elvég­zé­sé­ről valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat állí­tot­tak ki a szám­lá­kon sze­rep­lő mun­ká­kat tény­le­ge­sen elvég­ző haszon­hú­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re, mely gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat a köny­ve­lé­sük­be befo­gad­ták és álta­lá­nos for­gal­mi adó beval­lá­suk­ban levon­ha­tó adó­ként jogo­su­lat­la­nul figye­lem­be vették.

A jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 34 ilyen – köz­tük egy táti szék­he­lyű - haszon­hú­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je foga­dott be fik­tív szám­lá­kat össze­sen leg­alább egy­mil­li­árd forint ÁFA összegben.

A gya­nú­sí­tot­tak a bűn­cse­lek­ményt egy jól fel­épí­tett bűn­szer­ve­zet­ben követ­ték el, ahol a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi hatá­roz­ta meg az egyes részt­ve­vők feladatát.

Az ügy­ben a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal nyo­mo­zói több száz­mil­lió forint érték­ben fog­lalt le ingat­la­no­kat, gépjárműveket.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2023. janu­ár 20-án, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek és továb­bi három tag­já­nak - a köny­ve­lő­nek, a fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó, uta­lá­so­kat inté­ző nőnek, továb­bá egy a pénz vissza­jut­ta­tá­sá­ban sze­re­pet ját­szó gya­nú­sí­tott­nak - a letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszélye.