Főoldal » Hírek » Több tucat banktól és cégtől kísérelt meg bitcoint kizsarolni

Egy férfi har­minc­két bank­nak és cég­nek kül­dött leve­let, amely­ben élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel kísé­relt meg krip­to­va­lu­tát kizsa­rol­ni.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy ötven­négy éves férfi 2015-2016. évek­ben álné­ven zsa­ro­ló leve­le­ket írt har­minc­két bank­nak és cég­nek. Ezek­ben meg­adott egy úgy­ne­ve­zett bit­co­in szám­lát, amely­re 8000 és 10 mil­lió forint közöt­ti érté­kű bit­co­in uta­lá­sát köve­tel­te, ellen­ke­ző eset­re a cím­zet­tek épü­le­te­i­nek fel­gyúj­tá­sát és veze­tő­i­nek meg­ölé­sét helyez­te kilá­tás­ba. A férfi a leve­le­ket pos­tán adta fel. A vád­lott­nak végül egyik sér­tett sem  fize­tett.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói ala­pos fel­de­rí­tés­sel, és az egyik levél­ről vett DNS-minta alap­ján azo­no­sí­tot­ták a fér­fit.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Ügyész­ség a férfi ellen har­minc­két rend­be­li élet vagy testi épség elle­ni fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat letöl­ten­dő bör­tön­re és pénz­bün­te­tés­re, illet­ve tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.