Főoldal » Hírek » Többek által elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, az egyik cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét, az egyik férfi és a nő bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben négy fel­nőtt éve­ken át sze­xu­á­li­san zak­lat­ta a kis­ko­rú lányt.

Az íté­let sze­rint az édes­apa a tizen­há­rom éves lányá­val 2017 nyara és 2018 nyara között, leg­alább hat alka­lom­mal közö­sült. Rész­ben ezzel egy­idő­ben, 2019 tava­szá­ig a kis­lány báty­ja három alka­lom­mal, erő­szak­kal közö­sült a test­vé­ré­vel. A gyer­mek beszá­molt a vele tör­tén­tek­ről az édes­any­já­nak, aki fele­lős­ség­re vonta a csa­lád­ta­go­kat, de semmi mást nem tett.

A kis­lány csa­lád­já­nak egy jó isme­rő­se, már a kis­lány tizen­ket­te­dik élet­évé­nek betöl­té­se előtt is közö­sült a gyer­mek­kel, oly módon, hogy alko­holt ita­tott vele, aki ettől elbó­dult, azaz véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került. A férfi a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket havi rend­sze­res­ség­gel 2019 ápri­li­sá­ig foly­tat­ta. Elő­for­dult olyan alka­lom is, hogy abban részt vett a férfi sze­re­tő­je is.

A gyer­mek a hely­ze­tét remény­te­len­nek érez­te, ezért 2019. ápri­lis 27-én meg­szö­kött ott­hon­ról. Ezt köve­tő­en őt és a húgát is, kiemel­ték a csa­lád­ból. 

A cse­lek­mé­nyek követ­kez­té­ben a kis­lány érzel­mi, erköl­csi, pszi­chés fej­lő­dé­se súlyo­san sérült.

Mivel az édes­anya a lányá­nak érde­mi segít­sé­get nem nyúj­tott, őt nem védte meg a csa­lád­ta­gok­kal szem­ben, ható­ság­hoz nem for­dult, ezzel elkö­vet­te a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­tét, ami miatt vele szem­ben egy külön eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­tak ki.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az apát foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a test­vért sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 13 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a nőt sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vala­mennyi­ü­ket vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi. Az apa szü­lői fel­ügye­le­ti jogát két kis­ko­rú lánya vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te.

Az íté­let ellen az ügyész az apa és a nő vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért, a test­vér, a férfi és a nő, vala­mint védő­ik fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek.  

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a test­vér egyik cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minő­sül, mivel azt is hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re követ­te el. Az apa nem­csak a jogi, hanem a leg­alap­ve­tőbb erköl­csi sza­bá­lyo­kat is meg­szeg­te, a nő pedig hosszú időn keresz­tül segít­sé­get nyúj­tott ahhoz a fér­fi­nak, hogy a gyer­mek sérel­mé­re elkö­vet­hes­se eze­ket a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Mind­ezek­re figye­lem­mel az ügyész­ség bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sát tart­ja indo­kolt­nak.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.