Főoldal » Archív » Többségében fiatalkorúakból álló társaság rabolt ki egy férfit Berettyóújfaluban

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség négy fia­tal­ko­rú és egy fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, mert egy beszél­ge­tést köve­tő­en rátá­mad­tak egy fér­fi­ra és meg­sze­rez­ték érték­eke­it.

2018.  már­ci­u­sá­ban a négy fia­tal­ko­rú vád­lott egy berettyó­új­fa­lui lakás­ott­hon­ban élt, mely­nek köze­lé­ben ekkor egy ván­dor­cir­kusz tar­tóz­ko­dott. A fia­tal­ko­rú­ak itt ismer­ked­tek meg későb­bi vádlott-társukkal, egy kül­föl­di állam­pol­gár­ral, aki a cir­kusz­ban dol­go­zott.

2018. már­ci­us 9-én az esti órák­ban vala­mennyi­en a város­köz­pont egyik szó­ra­ko­zó­he­lyén vol­tak és sze­szes­italt is fogyasz­tot­tak. Rövid­del éjfél előtt indul­tak haza, azon­ban eköz­ben talál­koz­tak egyi­kük barát­já­val, aki egy isme­ret­len fér­fi­val volt.

A vád­lot­tak és a két férfi beszél­get­ni kezd­tek, ami azon­ban szó­vál­tás­ba tor­kol­lott, a vád­lot­tak rátá­mad­tak az egyik fér­fi­ra, őt arcon ütöt­ték, arcon rúg­ták, majd a föld­re kerü­lő fér­fit több­ször ököl­lel meg­ütöt­ték. A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a sér­tett­nek sike­rült elfut­nia a hely­szín­ről.

Társa bán­tal­ma­zá­sát látva a másik férfi is gyor­san elsza­ladt a hely­szín­ről, azon­ban a vád­lot­tak utána futot­tak, majd, ami­kor utol­ér­ték, az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott hátul­ról meg­lök­te őt, és vala­mennyi­en rátá­mad­tak, ököl­lel ütöt­ték és rug­dos­ták, amíg a sér­tett a föld­re került. A sér­tett zse­be­i­ből ekkor két fia­tal­ko­rú vád­lott kivet­te a mobil­te­le­fon­ját, illet­ve a pénz­tár­cá­ját a benne lévő okira­tok­kal és 50.000,- Ft kész­pénz­zel együtt. A vád­lot­tak a pénzt egy­más között szét­osz­tot­ták, annak egy részét étel­re és üdí­tő­ital­ra köl­töt­ték, a pénz­tár­cát pedig - a benne lévő okira­tok­kal együtt - az egyik épü­let tete­jé­re dob­ták.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tet­tek­nek zúzó­dá­sos, illet­ve hám­hor­zso­lá­sos, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, ere­jé­re és kitar­tó vol­tá­ra, a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye alkal­mas volt súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra.

A vád­lot­tak a kira­bolt sér­tett­nek közel 60.000,- Ft kárt okoz­tak, ami a nyo­mo­zás során rész­ben meg­té­rült.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak egyi­ke a rab­lás elkö­ve­té­se­kor még nem töl­töt­te be a tizen­ne­gye­dik élet­évét, azon­ban a hatá­lyos bün­te­tő tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint a tizen­ket­te­dik élet­évét betöl­tött vád­lott rab­lás miatt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re von­ha­tó, amennyi­ben az elkö­ve­tés­kor ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tás­sal.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a fel­nőtt­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház bün­te­tés kisza­bá­sát és – mivel nem magyar állam­pol­gár  - mel­lék­bün­te­té­sül Magyar­or­szág terü­le­té­ről hatá­ro­zott időre tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát, a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban pedig javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta. Emel­lett indít­ványt tett arra, hogy az egyik sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a járás­bí­ró­ság érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt.