Főoldal » Archív » Többszáz tő kendert nevelt a fiatalember - FOTÓVAL

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás­sal vádol egy oszt­rák állam­pol­gárt, aki 366 tő ken­dert nevelt tar­tóz­ko­dá­si helyén, egy Győr­höz köze­li településen.

A huszon­egy éves férfi 2017 decem­be­ré­től nevel­te a növé­nye­ket a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló bér­le­mény­ben – egy csa­lá­di ház eme­le­ti szo­bá­já­ban. A ter­helt elfo­gá­sa­kor, 2018 ápri­li­sá­ban a növé­nyek 50-102 cm magas­sá­gú­ak voltak.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő ter­hé­re rótt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett – négy év fegy­ház­bün­te­tés­re tett indít­ványt arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és lemond a tárgyalásról.