Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Többször raboltak értéket és embert is- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség hét – köz­tük két fia­tal­ko­rú – sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik két sér­tet­tet több­ször is ki- illet­ve elraboltak.

 A vád sze­rint az elkö­ve­tők egyi­ke egy hét főből álló gale­ri vezér­alak­ja volt. Irá­nyí­tá­sá­val a töb­bi­ek vál­ta­ko­zó össze­té­tel­ben kísér­ve segí­tet­ték őt, hogy bűn­cse­lek­ményt követ­hes­sen el.

2019 októ­be­ré­nek vége és 2020. már­ci­us 8. közöt­ti idő­szak­ban ez a tár­sa­ság rész­ben erő­fö­lé­nyük­kel vissza­él­ve rész­ben kés­sel fenye­get­ve két sér­tet­től több­ször is vett el érték­tár­gya­kat illet­ve pénzt. A sér­tet­tek bará­tok voltak.

Ugyan­eb­ben az idő­szak­ban két­szer is meg­tör­tént, hogy a két sér­tet­tet autó­ba kény­sze­rí­tet­ték, majd az egyi­kük lak­cí­mé­re haj­tot­tak. Ott közöl­ték, hogy a másik sér­tet­tet addig nem enge­dik el, amíg az ott lakó sér­tett vala­mi­lyen érté­ket vagy kész­pénzt nem hoz ki nekik a házból.

Az utol­só – 2020. már­ci­us 8-án – vég­re­haj­tott cse­lek­mé­nyük után a sér­tet­tek fel­je­len­tést tet­tek végül és az elkö­ve­tők közül már más­nap három sze­mélyt elfog­tak a Pest megyei rendőrök.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tői kör­höz tar­to­zó hét sze­mély ellen több rend­be­li minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és ember­rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról készült video az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: