Főoldal » Archív » Többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyta abba a zaklatást: letartóztatását indítványozták

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint több, csa­lád­tag­jai ellen elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény után sem hagyott fel volt fele­sé­ge zak­la­tá­sá­val és az eddig vele szem­ben alkal­ma­zott távol­tar­tá­so­kat sem­mi­be véve foly­tat­ta maga­tar­tá­sát.

A házas­pár már tíz éve elvált, de meg­oszt­va hasz­nál­ják a csa­lá­di házu­kat.

A fér­fi­val szem­ben már több­ször is foly­tat­tak bün­te­tő­el­já­rást csa­lád­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek miatt.

Csak idén már két ízben is elren­del­tek vele szem­ben távol­tar­tást, mert nem tudott béké­sen együtt élni a meg­osz­tott ingat­la­non a többi csa­lád­tag­já­val.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 21. és júni­us 9. között – a vele szem­ben leg­utóbb elren­delt távol­tar­tás hatá­lya alatt és annak elle­né­re – rend­sze­re­sen keres­te a kap­cso­la­tot hol sze­mé­lye­sen, hol tele­fo­non volt fele­sé­gé­vel. Ezen alkal­mak­kor trá­gár szi­dal­ma­kat vágott a fejé­hez és több ízben is meg­fe­nye­get­te azzal, hogy meg­öli. Volt olyan eset is, ami­kor ezen kije­len­té­sei mel­lett szét­rúg­ta a sér­tett külön lak­ré­szét lezá­ró ajtót is.

Az elkö­ve­tőt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként.

Tekin­tet­tel arra, hogy a koráb­ban elren­delt távol­tar­tá­sok elle­né­re cse­lek­mé­nye­it ismét­lő­dő jel­leg­gel foly­tat­ta, az Érdi Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés és a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.