Főoldal » Hírek » Többszörös visszaesőként rabolta ki a dohányboltot - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott egy dohány­bol­tot gáz- és riasz­tó­fegy­ver­rel rabolt ki.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a 2021. május 6. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül, mint több­szö­rös vissza­esőt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta továb­bá, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés nem hajt­ha­tó végre, és a koráb­ban kegye­lem­ből átvál­toz­ta­tott élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés vonat­ko­zá­sá­ban a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 12 évre elhalasztotta.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a - kegye­lem­ből átvál­toz­ta­tott élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­ga alatt - a vád­lott magá­hoz vette az enge­dély nél­kül tar­tott gáz- és riasz­tó­fegy­ve­rét, és a koráb­ban vásá­rolt álar­cot. A férfi kerék­pár­ral köze­lí­tet­te meg a dohány­bol­tot, majd a masz­kot fel­vé­ve oda bement, és az eladó arcá­ra sze­gez­ve a gáz- és riasz­tó­fegy­vert, tőle a napi bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. Annak elle­né­re, hogy a sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy átad­ja a pénzt, csak ne bánt­sa, a vád­lott a nőt köz­vet­len közel­ről arcon lőtte a gáz- és riasz­tó­fegy­ver­rel, majd követ­te a pénz­tár­gép­hez elin­du­ló sér­tet­tet, miköz­ben durva sza­vak­kal sür­get­te és több­ször meg­ütöt­te. Miu­tán az egyik üté­sé­től a sér­tett beesett a pult mögé, fölé­je hajol­va ismét köz­vet­len közel­ről fejbe lőtte. A vád­lott végül 185.655 forint­tal mene­kült el a hely­szín­ről, és kerék­pár­ral vissza­tért a lakóhelyére. 

A gáz- és riasz­tó­fegy­ver­rel leadott lövé­sek foly­tán az élet­ve­szé­lyes sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek köz­vet­len reá­lis lehe­tő­sé­ge fennállott.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a fel­té­te­les sza­bad­sá­ga alatt elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két­szer már vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, cse­lek­mé­nyét gát­lás­ta­la­nul, indo­ko­lat­lan bru­ta­li­tás­sal elkö­ve­tő, a sér­tett­nél pszi­chi­kus követ­kez­mé­nye­ket is elő­idé­ző, a tár­sa­dal­mi együtt­élés sza­bá­lya­i­nak betar­tá­sá­ra alkal­mat­lan vád­lot­tal szem­ben indo­kolt és szük­sé­ges a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ke, és tör­vé­nye­sek az íté­let továb­bi rendelkezései.