Főoldal » Hírek » Tolatás közben ütötte el a kerékpárost - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tola­tás­kor ütöt­te el a kerékpárost. 

A vád­irat sze­rint a jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan férfi 2020. ápri­lis 09-én Táton egy ingat­lan előtt kiala­kí­tott gép­ko­csi bejá­ró­ból az úttest felé  tola­tott. Az úttest jobb szé­lén érke­zett kerék­pár­ral a 71 éves sér­tett asszony, aki ész­lel­te, hogy a gép­jár­mű a hala­dá­sát aka­dá­lyoz­za, ezért a még álló hely­zet­ben lévő sze­mély­gép­ko­csi­tól mint­egy 15-18 méter­re, balra kor­má­nyoz­va meg­kezd­te annak kike­rü­lé­sét. A férfi nem győ­ző­dött meg arról, hogy a kerék­pár köz­le­ke­dé­sét nem akadályozza-e, így tola­tott, ezért neki­üt­kö­zött a mögöt­te hala­dó kerékpárnak.

 Az ütkö­zés hatá­sá­ra sér­tett az úttest­re zuhant, és több hét alatt gyó­gyu­ló  jobb olda­li kül­bo­ka töré­sét szen­ved­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a járművezetéstől.