Főoldal » Hírek » Tolatáskor ütötte el a gyalogost, aki belehalt a sérüléseibe – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy szek­szár­di férfi ellen. Az elkö­ve­tő tavaly szep­tem­ber­ben kellő körül­te­kin­tés nél­kül tola­tott, mely­nek során elütöt­te a jármű mögött elsé­tá­ló idős nőt, aki később bele­halt a sérü­lé­se­i­be.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a negy­ve­nes évei ele­jén járó férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben, dél­után, Szek­szárd egyik utcá­já­ban úgy tola­tott az autó­já­val, hogy nem nézett a külső vissza­pil­lan­tó tük­rök­be. A vád­lott a tola­tás során csu­pán jobb­ra hát­ra­for­dult, így nem látta az autó­ja mögött, bal­ról érke­ző gya­lo­gost. A férfi a figyel­met­len­sé­ge miatt a gép­ko­csi hátsó részé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki az úttest­re zuhant, mely­nek követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A sér­tet­tet azon­nal kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban a bal­eset során elszen­ve­dett sérü­lé­sei követ­kez­té­ben néhány nap­pal később elhunyt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A járá­si ügyész­ség a koráb­ban más jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tal szem­ben 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, 250.000 forint pénz­bün­te­tés és 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál.