Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Tolatott és elgázolta a biciklist – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2018. máju­sá­ban, Szen­te­sen, az esti órák­ban tola­tás köz­ben elütött egy arra kerék­pá­ro­zó fér­fit, aki az eset követ­ke­zé­ben éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott jár­mű­vé­vel egy ven­dég­lá­tó egy­ség par­ko­ló­já­ból – kez­dő­dő szür­kü­le­ti látá­si viszo­nyok mel­lett – egyre gyor­su­ló moz­gás­sal tola­tott fel az úttest­re. Figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem vette észre a gép­ko­csi hátul­ja felé három­ke­re­kű kerék­pár­ján sza­bá­lyo­san köze­le­dő fér­fit. A nem meg­fe­le­lő körül­te­kin­tés­sel és gyor­sí­tás­sal elvég­zett hát­ra­me­net­ben a vád­lott az autó hátsó lök­há­rí­tó­já­val a bicik­li első kere­ké­nek ütkö­zött, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett az úttest­re borult.

Az ütkö­zés foly­tán a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a későb­bi­ek­ben a sérü­lé­sei nyo­mán kiala­ku­ló szö­vőd­mény okán a kór­há­zi keze­lé­sek elle­né­re éle­tét vesz­tet­te.

A járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a vád­lot­tal szem­ben. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság dönt.