Főoldal » Hírek » Tömegverekedés késsel és pezsgősüveggel Kecskemét főterén - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tömeg­ve­re­ke­dés tizen­két részt­ve­vő­je ellen, akik 2021. szep­tem­ber 26-án haj­nal­ban, Kecs­ke­mét főte­rén két tár­sa­ság­ba tömö­rül­ve köl­csö­nö­sen ütöt­ték és rúg­ták egy­mást. A vere­ke­dés során kés és pezs­gős­üveg is előkerült.

A vád­irat sze­rint az egyik ittas tár­sa­ság - öt férfi és két nő -  három tagja 2021. szep­tem­ber 26-án, haj­na­li 1 óra­kor szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik ittas tár­sa­ság­gal, ami öt fér­fi­ből állt. A szó­vál­tás után a vád­lot­tak között tömeg­ve­re­ke­dés tört ki, amibe a nagyobb tár­sa­ság többi tagja is „beszállt”.

A két tár­sa­ság tag­jai mint­egy 20 per­cen át köl­csö­nö­sen ütöt­ték és rúg­ták egy­mást, ame­lyet a főté­ren lévő tér­fi­gye­lő kame­rák is rög­zí­tet­tek. A nagyobb lét­szá­mú tár­sa­ság két tag­já­nál kés is volt, ami­vel meg­fe­nye­get­ték a másik cso­port tag­ja­it. Az egyik késes garáz­da a másik tár­sa­ság egyik tag­ját egy­szer meg is szúr­ta a kés­sel a csípőjénél.

A tömeg­ve­re­ke­dés során egy pezs­gős­üveg is elő­ke­rült: a nagyobb tár­sa­ság egy férfi tagja az üveg­gel fejen ütöt­te az ellen­fél cso­port két tag­ját. A máso­dik ütés­nél a pezs­gős­üveg szét is tört a bán­tal­ma­zott férfi fején.

A tömeg­ve­re­ke­dés­nek a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget. A csí­pőn szúrt vád­lott, vala­mint az a férfi, aki­nek a fején szét­tört a pezs­gős­üveg, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. Könnyű testi sér­tés miatt nem kér­ték a bán­tal­ma­zó­ik megbüntetését.

A vád­lot­tak közül hár­man letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, a töb­bi­ek sza­bad­lá­bon véde­kez­nek. A járá­si ügyész­ség a nagyobb tár­sa­ság tag­ja­it cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, míg a másik tár­sa­ság tag­ja­it cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.