Főoldal » Hírek » Tömegverekedésbe torkollott a keresztelő – négy ember ellen emelt vádat az ügyészség - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy Nóg­rád megyei férfi – köz­tük egy fia­tal­ko­rú – ellen, akik egy nagy­bár­ká­nyi kocs­má­ban ünne­pel­tek, ami­kor egy a közel­ben szó­ra­ko­zó tár­sas­ság­gal szó­vál­tás­ba keve­red­tek, majd meg­ver­ték azok rokonait.

A három test­vér és sógo­ruk 2020. októ­ber 23-án egy keresz­te­lő ünnep­ség után iszo­gat­tak egy nagy­bár­ká­nyi kocs­má­ban, amely­től nem messze egy másik tár­sa­ság éppen szü­le­tés­na­pot ünnepelt.

A szü­le­tés­na­pot ünnep­lő tár­sa­ság egyik tagja a kocs­ma előtt dohány­zott, ezt meg­lát­va az egyik test­vér kért tőle egy ciga­ret­tát, ám mivel csak az éppen szí­vott ciga­ret­tát kap­hat­ta volna meg, fel­dü­hö­dött, szid­ni kezd­te a fér­fit és meg­ra­gad­ta a nyakát.

A dohány­zó férfi haza­ér­ve beszá­molt a bán­tal­ma­zás­ról csa­lád­já­nak, akik rög­tön a kocs­má­ba siet­tek, és szá­mon kér­ték a tár­sa­sá­got a tör­tén­tek miatt.

A négy férfi erre botok­kal támadt az érke­zők­re, és min­den­kit ütöttek-rúgtak akit csak értek. A vere­ke­dés híré­re a bán­tal­ma­zot­tak­nak a hely­szín­re érke­ző újabb két csa­lád­tag­ja sem járt job­ban, a konf­lik­tust kez­de­mé­nye­ző férfi ugyan­is mind­ket­tő­jü­ket megverte.

A pórul járt csa­lád egyik tagja súlyos, míg másik kettő könnyebb sérü­lé­se­ket szer­zett, ám az ő ese­tük­ben a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető. 

A kocs­mai tár­sa­ság még a rend­őrök kiér­ke­zé­se előtt távo­zott a helyszínről.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a négy vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat, velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ér­de­kű munka és elzá­rás kisza­bá­sát, a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben pedig javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.