Főoldal » Hírek » Tóparton rabolt egy férfi

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki kést szo­rít­va egy tópar­ton hor­gá­szó férfi tor­ká­hoz némi apró­pénzt zsák­má­nyolt.

A sér­tett 2020. júli­us 25. nap­ján, Gödön, a Feneketlen-tó part­ján hor­gá­szott. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az éppen gug­go­ló sér­tett mögé lépett, majd tér­dét a hátá­nak támaszt­va, hátul­ról egy kést szo­rí­tott a tor­ká­hoz és tőle pénzt köve­telt.

A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átad­ta a zse­bé­ben lévő pénz­tár­cát benne össze­sen kb. 1.000 forint­tal.

Az elkö­ve­tő ezután közöl­te a sér­tet­tel, hogy nem for­dul­hat meg, mert elvág­ja a tor­kát, majd a hely­szín­ről elme­ne­kült.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit két nap alatt elfog­ta, és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, és a bűn­is­mét­lés elke­rü­lé­se érde­ké­ben.