Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Törött üvegdarabbal akart ölni - ügydöntő határozat előkészítő ülésen- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, ami alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bűnös­sé­gét, aki 2019. szep­tem­be­ré­ben egy duna­új­vá­ro­si lép­cső­ház­ban egy törött üveg­da­rab­bal akar­ta meg­öl­ni pár­ját.

 A vád­irat sze­rint a ter­helt és a sér­tett között koráb­ban sze­rel­mi kap­cso­lat volt, ami­nek a nő véget akart vetni, ezt azon­ban a férfi nem tudta elfo­gad­ni.

A ter­helt 2019. szep­tem­ber 8-án este egy busz­meg­ál­ló­ban várta a mun­ká­ból haza­ér­ke­ző sér­tet­tet, akit ott­ho­ná­ig köve­tett. A lép­cső­ház­ban egy magá­val vitt sörös­üveg csonk­já­val egy alka­lom­mal meg­szúr­ta a párja nya­kát.

A nőnek sike­rült meg­vé­de­nie magát a továb­bi szú­rá­sok­tól, a vád­lott elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de az elkö­ve­tő által hasz­nált esz­köz alkal­mas volt az élet kiol­tá­sá­ra.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­helt, aki addig tagad­ta tet­tét, beis­me­rő val­lo­mást tett és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, vala­mint bocsá­na­tot kért a sér­tet­től, amit a nő elfo­ga­dott.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott 3 év bör­tön­bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki vele szem­ben. Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek.