Főoldal » Archív » Történelmi íjász kategóriában lett világbajnok a kollégánk – FOTÓKKAL és VIDEÓVAL

Szán­tó Zol­tán, a Békés Megyei Főügyész­ség tiszt­vi­se­lő­je bizo­nyult a leg­jobb­nak a gyu­lai Tör­té­nel­mi Íjász Világbajnokságon.

A Tör­té­nel­mi Íjász Világ­baj­nok­sá­got 2018. augusz­tus 13-19. között ren­dez­ték meg Gyu­lán, melyen 22 ország 300 ver­seny­ző­je vett részt a külön­bö­ző ver­seny­szá­mok­ban. Szán­tó Zol­tán a 21-50 éve­sek között, a tör­té­nel­mi íjász kate­gó­ri­á­ban indult közel 40 ver­seny­ző­vel együtt. A tör­té­nel­mi szak­ág külön­le­ges­sé­ge, hogy a ver­seny­zők tra­di­ci­o­ná­lis, korhű, XIII-XV. szá­za­di vise­let­ben, három külön­bö­ző típu­sú lőpá­lyán versenyeznek.

A részt­ve­vők a város hatá­rá­ban elte­rü­lő erdős részen egy három­di­men­zi­ós cél­ál­lat figu­rák­ból álló, mint­egy 2 kilo­mé­ter hosszú, továb­bá a város­köz­pont­ban fel­ál­lí­tott 18 db lőla­pos és a gyu­lai vár körül elhe­lye­zett tech­ni­kai célok­kal (pld: sínen mozgó lőtáb­la, bukó­cél) szí­ne­sí­tett pályán mér­kőz­tek meg egymással.

A mezőny rend­kí­vül erős volt, hiszen jelen volt a két évvel ezelőt­ti világ­baj­nok, az aktu­á­lis Euró­pa baj­nok, és több sok­szo­ros magyar baj­nok is. Az öt napon át tartó ver­se­nyen a kol­lé­gánk a hat leg­jobb íjásszal együtt jutott a dön­tő­be, ahol 20 pon­tos hát­rány­ból indult, de kivá­ló ver­seny­zé­sé­nek köszön­he­tő­en végül 604 pon­tot ért el, így jelen­tős különb­ség­gel, 40 pont­tal előz­te meg a mezőnyt, és nyer­te meg a világbajnokságot.

Szán­tó Zol­tán 2013 óta dol­go­zik a Békés Megyei Főügyész­sé­gen tiszt­vi­se­lő­ként. Az íjász­ko­dás­hoz a két évvel ezelőt­ti gyu­lai világ­baj­nok­sá­gon kapott ked­vet, ezután jelent­ke­zett a helyi Kere­csé­nyi Lász­ló Íjász Egye­sü­let­be, majd sport­sze­re­te­té­nek köszön­he­tő­en hamar ered­mé­nyes, illet­ve sok­ol­da­lú ver­seny­ző lett.  Ezt iga­zol­ja az is, hogy 2017-ben 3D íjá­szat és pálya­íjá­szat szak­ág­ban egy-egy orszá­gos bronz­ér­met, míg tör­té­nel­mi íjá­szat­ban orszá­gos negye­dik helye­zést szer­zett. Emel­lett a spe­ci­á­lis sas­lö­vő ver­se­nyen – ahol héttől-negyvenkilenc méte­rig lőnek – elér­te az ezüst szin­tet, amely tel­je­sít­ménnyel Magyar­or­szá­gon alig húszan büszkélkedhetnek.

Szán­tó Zol­tán világ­baj­nok­sá­gon elért sike­re annak is köszön­he­tő, hogy napon­ta 100-300 lövés­sel töké­le­te­sí­ti a tech­ni­ká­ját, emel­lett a men­tá­lis fel­ké­szü­lés­re is nagy hang­súlyt fektet.

A tiszt­vi­se­lő kol­lé­ga nem elé­ge­dett meg a világ­baj­no­ki siker­rel, ugyan­is cél­ki­tű­zé­se között sze­re­pel a cím­vé­dés, de előt­te a soron követ­ke­ző Euró­pa baj­nok­ság dobo­gó­já­nak leg­fel­ső foká­ra is sze­ret­ne felállni.

A Magyar Íjász Szö­vet­ség ver­seny­ről készült vide­ó­ja a követ­ke­ző olda­lon tekint­he­tő meg:

https://www.youtube.com/watch?v=jHKENiZ3hEc