Főoldal » Hírek » "Törvény és igazság" - Polt Péter könyve az ügyészség elmúlt húsz évéről

Az ügyé­szi füg­get­len­ség a köz­pon­ti gon­do­la­ta annak a kötet­nek, ame­lyet Polt Péter állí­tott össze a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból. Az Első Magyar Jogi Könyv­sza­lo­non bemu­ta­tott, „Tör­vény és igaz­ság” címet vise­lő anto­ló­gia az elmúlt húsz év doku­men­tu­ma. A modern ügyész­ség tör­té­ne­té­ben jelen­tős peri­ó­dus volt a mögöt­tünk hagyott két évti­zed – fogal­ma­zott a leg­főbb ügyész – hiszen olyan kér­dé­se­ket sike­rült tisz­táz­ni, ame­lyek­re a rend­szer­vál­toz­ta­tás ide­jén sem adtak egy­ér­tel­mű választ a dön­tés­ho­zók. A leg­főbb ügyész utalt arra, hogy 1989-90-ben nem volt vég­le­ges dön­tés arról, hogy az ügyész­ség füg­get­len szer­ve­zet­ként vagy az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um alá tago­zód­va működ­jön. Az ügyész­ség füg­get­len­sé­gét, azt, hogy a szer­ve­zet – bár nem önál­ló hatal­mi ág – de önál­ló alkot­má­nyos szer­ve­zet, az Alkot­mány­bí­ró­ság mond­ta ki elő­ször, majd az Alap­tör­vény is rög­zí­tet­te. Ez azt is jelen­ti – hang­sú­lyoz­ta a könyv­be­mu­ta­tón Polt Péter –, hogy a leg­főbb ügyész­nek nincs poli­ti­kai köte­le­zett­sé­ge az Ország­gyű­lés felé.

A leg­főbb ügyész jelen­tős lépés­nek tart­ja, hogy a magyar ügyész­ség az utób­bi két évti­zed­ben nem­zet­kö­zi szín­té­ren is bizo­nyí­tott. Erős, jól műkö­dő, haté­kony kap­cso­la­to­kat épí­tett ki a Eurojust-tal, az OLAF-fal, a V4 orszá­gok ügyész­sé­ge­i­vel. Utób­bi álla­mok leg­főbb ügyé­sze­i­vel rend­sze­res talál­ko­zó­kat bonyo­lí­ta­nak le, ame­lyek a szub­re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés jegyé­ben, közös mun­ká­ra sar­kall­ják a nem­ze­ti szervezeteket.

A könyv­be­mu­ta­tó zárá­sa­ként Polt Péter, a modern magyar ügyész­ség ala­pí­tó­já­nak, Kozma Sán­dor­nak a gon­do­la­ta­i­ra utal­va azt hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség a biz­to­sí­té­ka annak, hogy Magyar­or­szág a jog­ál­la­mok közé tar­to­zik, a szer­ve­zet a jog­biz­ton­ság és az objek­tív igaz­ság meg­ta­lá­lá­sá­nak jegyé­ben dolgozik.