Főoldal » Archív » Tovább kutat a bűncselekményből származó pénzek után az ügyészség az ún. Czeglédy ügyben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség jog­se­gély­ké­re­lem­mel for­dult az oszt­rák ható­sá­gok felé az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek több mint 3 mil­li­árd forin­tos vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult ún. Czeg­lédy ügyben.

A bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon elkob­zá­sa érde­ké­ben 2017. júni­us 27. nap­ján Auszt­ri­á­ban, egy magyar határ­hoz köze­li kis­vá­ros­ban lévő bank­fi­ók­ban Dr. Czeg­lédy Csaba nevé­re nyi­tott széf­ben lefog­lal­tak közel 1 kg arany­ru­dat. A Csong­rád Megyei Főügyész­ség továb­bi kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sát kérte az oszt­rák ható­sá­gok­tól. A főügyész­ség annak tisz­tá­zá­sát is kérte, hogy Dr. Czeg­lédy Csaba rendelkezik-e Auszt­ri­á­ban bár­mely pénz­in­té­zet­nél bank­szám­lá­val, vagy érték­szám­lá­val. Annak érde­ké­ben, hogy az oszt­rák köz­pon­ti bankszámla-nyilvántartás meg­ke­re­sé­sét soron kívül tel­je­sít­sék, a Csong­rád Megyei Főügyész­ség az Euro­jus­tot is meg­ke­res­te.

A nyo­mo­zást a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mel­lett végzi. A bün­te­tő­ügy­ben a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon elkob­zá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra ezi­dá­ig bank­szám­lák zár alá véte­lé­re, más sze­mé­lyek tulaj­do­ná­ban álló ingat­lan zár alá véte­lé­re, céges ingat­la­nok zár alá véte­lé­re, köt­vé­nyek lefog­la­lá­sá­ra és a már emlí­tett arany­ru­dak lefog­la­lá­sá­ra került sor.