Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Trágár módon szidalmazta az intézkedő rendőröket - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 53 éves árok­tői fér­fi­val szemben.

A vád­lott 2018. decem­ber 3-án este 22 óra körü­li idő­ben, Árok­tő köz­ség bel­te­rü­le­tén ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett a kerék­pár­já­val. A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a vád­lott bizony­ta­lan moz­gá­sát látva a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val követ­ni kezd­ték, majd fény és hang­jel­zés alkal­ma­zá­sát köve­tő­en több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy áll­jon meg, mivel rend­őri intéz­ke­dést kíván­nak foga­na­to­sí­ta­ni vele szemben.

A vád­lott a rend­őri fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re nem állt meg, hanem kerék­pár­já­val a laká­sa felé vette az irányt. A rend­őrök végül a laká­sá­nak köz­vet­len köze­lé­ben iga­zol­tat­ták és fel­szó­lí­tot­ták, hogy fújja meg az alko­hol­szon­dát. A férfi ekkor trá­gár, durva, rend­őri mivol­tu­kat leala­cso­nyí­tó kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va, szi­dal­maz­ni kezd­te a két jár­őrt és ezen maga­tar­tá­sá­val elő­ál­lí­tá­sa során, a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban sem hagyott fel.

A férfi a nyo­mo­zás során beis­mer­te tet­tét, melyet azzal indo­kolt, hogy gyű­lö­li a rend­őrö­ket, mert a vele hara­gos viszony­ban lévő apósa is rend­őr­ként dolgozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak, így az ügy­ben egy hóna­pon belül ügy­dön­tő hatá­ro­zat születhet.