Főoldal » Hírek » Tragédiát előzött meg a rendőri intézkedés - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két ember­csem­pész ellen, akik annyi mig­ránst zsú­fol­tak az autó­juk­ba, hogy majd­nem tra­gé­di­á­ba tor­kol­lott a szállítás. 

A vád­irat sze­rint a két kül­föl­di elkö­ve­tő 2022 ápri­li­sá­ban egy Bel­gi­um­ban bérelt fur­gon­nal érke­zett hazánk­ba. Cél­juk az volt, hogy pén­zért rend­sze­re­sen szál­lít­sa­nak a magyar-szerb határ­ról a magyar-osztrák határ­ra az orszá­ga ille­gá­li­san belé­pő személyeket.

  1. ápri­lis 21-én 19 mig­ránst szál­lí­tot­tak meg­ál­lás nél­kül Sze­ged mel­lől Kóp­há­za köze­lé­be, ahol kitet­ték őket.

Ugyan­er­re készül­tek 2022. ápri­lis 24-én is, azon­ban ekkor már 38 főt zsú­fol­tak be, az alig 13 köb­mé­te­res rak­te­rű teher­au­tó­ba. Ezután majd­nem három órán keresz­tül, meg­ál­lás nél­kül haj­tot­tak velük. A csem­pé­szett sze­mé­lyek több­ször is döröm­böl­tek az elkö­ve­tők­nek, mert alig jutot­tak leve­gő­höz. Ennek elle­né­re az ember­csem­pé­szek csak akkor áll­tak meg, ami­kor Inárcs köze­lé­ben a rend­őr­ség erre kény­sze­rí­tet­te őket.

A teher­au­tó­ban ural­ko­dó körül­mé­nye­ket jól mutat­ta, hogy ekkor­ra már az egyik mig­ráns az oxi­gén és víz­hi­ány miatt köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tők ellen minő­sí­tett ember­csem­pé­szet bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.