Főoldal » Hírek » Trükkös fogadásokkal próbálkoztak - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik a foga­dá­so­kat fel­ve­vő alkal­ma­zot­ta­kat meg­té­veszt­ve kíván­tak pénz­hez jutni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők mód­sze­re az volt, hogy pár perc­cel az adott sport­ese­mény­re lejá­ró foga­dá­si határ­idő előtt akar­tak nagy össze­gű tétet fel­ten­ni külön­bö­ző a foga­dó­he­lye­ken. Miu­tán az üzle­tek alkal­ma­zott­jai rög­zí­tet­ték a foga­dást, az adott bolt­ban eljá­ró elkö­ve­tő közöl­te, hogy rossz pénz­tár­cát hozott magá­val, ami­ben nincs pénz.

Ezután lát­vá­nyo­san tele­fo­nál­ni kez­dett állí­tó­la­gos édes­ap­já­nak, de a hívást egy társa fogad­ta. A beszél­ge­tés során kérte az elkö­ve­tő, hogy édes­ap­ja hozza oda neki a másik pénz­tár­cát, ami­ből kifi­ze­ti a rög­zí­tett fogadást.

Mind­ez­zel csak azt kíván­ták elér­ni, hogy az időt húz­zák, és az alkal­ma­zott már ne tudja töröl­ni a tétet a foga­dás határ­ide­jé­nek lejár­ta előtt.

Az elkö­ve­tők az eset­le­ges nye­re­mény­ből fizet­ték volna ki az alap­té­tet is.

A három férfi fel­vál­tott sze­rep­osz­tás­ban, 2019 szep­tem­be­ré­ben Tápió­szent­már­ton­ban, Csév­ha­rasz­ton, Fel­ső­zsol­cán, Óno­don lévő foga­dó­he­lye­ket káro­sí­tott meg, össze­sen több mint ötszáz­ezer forinttal.

Az ügy­ben az elkö­ve­tők ellen több rend­be­li, kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyészség.