Főoldal » Archív » Trükkös lopás autópályán

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, miköz­ben társa a sze­mély­gép­ko­csi belső teré­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett készpénzét. 

Az M1 autó­pá­lya 93. km bal olda­li szel­vé­nyé­nél lévő pihe­nő­he­lyen 2018. már­ci­us 29-én, 04 óra 45 perc körü­li idő­ben a sze­mély­gép­ko­csi­já­ban aludt a sér­tett, ami­kor a vád­lott – azért, hogy a sér­tett figyel­mét elte­rel­je - a sze­mély­gép­ko­csi bal olda­li ajta­já­nak üve­gén kopog­ta­tott. A sér­tett a kopog­ta­tás­ra fel­éb­redt, ekkor a vád­lott hátra hívta a sze­mély­gép­ko­csi­hoz kap­csolt  után­fu­tó­já­hoz és azt mond­ta neki „spa­ni­fer kamion”.

Miköz­ben a vád­lott fel­hí­vá­sá­ra a sér­tett az után­fu­tó­já­hoz ment, a vád­lott isme­ret­le­nül maradt társa a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­já­nak két első ülése közöt­ti könyök­lő­ből eltu­laj­do­ní­tott 6.800,- sváj­ci fran­kot, 5 eurót, vala­mint 550 román lejt. A bűn­cse­lek­mény oko­zott kár közel 2 mil­lió Ft, ami nem térült meg.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len de kül­föl­dön más ügy­ben fog­va­tar­tott vád­lot­tal szem­ben az eljá­rást a távol­lé­té­ben foly­tas­sa le, és őt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak meg­fi­ze­té­sé­re, vala­mint a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.